НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Подаване на заявление за стипендия – попълва се по електронен път, лично от кандидата за стипендия. Заявлението се разпечатва от Комисията по социално-битови въпроси (КСБВ) и се одобрява след като кандидатът за стипендия представи необходимите документи на хартиен носител в Учебен корпус №1, стая 114 А.

 • Електронния вариант на заявлението за стипендии за летния семестър на учебната 2023/2024 годинаможете да попълните ТУК.  
 • Уверение, заверено от Учебен отдел, със среден успех от предходните два семестъра се представя в Учебен корпус №1, стая 114 А. Сборът от всички изпити, разделен на техния брой – успехът не трябва да бъде по-нисък от Добър 4.00. За студенти 1 курс – успех от зимния семестър на учебната 2023/2024 г. За студенти 2-5 курс – успех от летния семестър на учебната 2022/2023 г. и зимния семестър на учебната 2023/2024 г.

 

Студентите, които ще кандидатстват за стипендия, трябва да имат открита банкова сметка на свое име в предпочитана от тях БАНКА. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се представя банков документ с актуален IBAN с останалите документи за кандидатстване.

 1. За социална стипендия /по право/:
 • Кандидатстват студенти от първи до пети курс, /включително и магистри/ държавна поръчка, редовно обучение.
 • Социалните стипендии /по право/ се отпускат за всяка учебна година и се изплащат 12 месеца за всеки месец поотделно.
 • Студентите в последен семестър на обучение получават стипендия до края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит/защита на дипломна работа/ съгласно учебния план.

Основание

Необходими документи

1

Несемейни студенти без двама родители

Записан летен семестър на учебната 2023/2024 г. Копия от смъртните актове (препис-извлечения). Лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

2

Студенти с трайни увреждания

Записан летен семестър на учебната 2023/2024 г. Копие от валидно ТЕЛК – 50 % решение. Лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

3

Студенти с двама родители с трайни увреждания

Записан летен семестър на учебната 2023/2024 г. Копия от валидни ТЕЛК решения и за двамата родители. Лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

4

Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания

Записан летен семестър на учебната 2023/2024 г. Копие от смъртен акт на починалия родител и копие от ТЕЛК решението на другия родител. Лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

5

Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за  деца, лишени от родителска грижа

Записан летен семестър на учебната 2023/2024 г. Служебна бележка от домовете за деца, лишени от родителска грижа, с изходящ №, актуален от 2024 година. Лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

6

Студентки майки с дете до 6-годишна възраст

Записан летен семестър на учебната 2023/2024 г. Акт за раждане на детето, копие от сключен граждански брак /ако има такъв/ или удостоверение от общината по местоживеене за семейно положение, актуално от 2024 г. Уверение за съпруга, ако е учащ редовна форма на обучение 2023/2024 г. Лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

7

Бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняване на родителските права е предоставено на бащата студент

Записан летен семестър на учебната 2023/2024 г. Акт за раждане на детето, копие от бракоразводно дело /ако има такова/ или копие от смъртен акт на съпругата (ако има такова). Лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

 8

Чуждестранни студенти 1 курс 2023/2024 г., приети по актове на МС

Записан летен семестър на учебната 2023/2024 г., копие от извлечение за открита лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.

9

Чуждестранни студенти 2-5 курс

Записан летен семестър на учебната 2023/2024 г. с успех  не по-нисък от Добър 4.00. за студенти от 2-5 курс – успех от летен семестър на учебната 2022/2023 г. и зимен семестър на учебната 2023/2024 г. Лична банкова сметка в предпочитана от студента банка и попълнено електронно заявление.


Всички необходими документи, трябва да бъдат описани в електронното досие на студента, в секция „Моите документи“.

ВАЖНО: Всички студенти, класирани от зимния семестър на учебната 2023/2024 г. за социална стипендия /по право/ НЕ ПОДАВАТ документи в тази кампания! Ще бъде направена служебна проверка за записан летен семестър на учебната 2023/2024 г.

Стипендиите на горепосочените студенти се отпускат от началото на учебната година или месеца, следващ месеца, през който е възниквало основанието за получаването им, и се изплащат целогодишно.

 • Студентките майки с деца до 6-годишна възраст, които не са дипломирани на първа сесия /месец юли 2024 г./ ще получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за държавен изпит /защита на дипломна работа/, съгласно учебния план при положение, че представят уверение, заверено от Учебен отдел, че не са се дипломирали през месец юли 2024 г. Срокът за представяне на уверението е до 15.08.2024 г.

Необходимо е да попълните електронно заявление ТУК. Същото се разпечатва от Комисията по социално-битови въпроси (КСБВ) и се одобрява след като кандидатът за стипендия представи необходимите документи на хартиен носител в Учебен корпус №1, стая 114 А, в срок от 26.02.2024 г. до 01.03.2024 г.


2. Всички студенти, обучаващи се в специалности от приоритетните професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО, редовна форма на обучение, на места, субсидирани от държавата, могат да кандидатстват при следните условия:

 • положили успешно всички изпити.
 • средният им успех от предходните два семестъра. За студенти 1 курс – успех от зимния семестър на учебната 2023/2024 г. За студенти 2-5 курс – успех от летния семестър на учебната 2022/2023 г. и зимния семестър на учебната 2023/2024 г. (Сборът от всички положени изпити, разделен на техния брой е не по-нисък от Добър 4.00).
 • за студенти, сливащи два курса на обучение е необходимо уверение с успех от последните два поредни семестъра. Пример: Ако студентът в момента е четвърти курс, а миналата година е слял втори и трети курс, необходим е успехът от трети курс/пети и шести семестър/.
 • стипендията се отпуска поотделно за всеки учебен семестър.
 • средствата за тази стипендия се предоставят само по показателя „среден семестриален успех“.
 • размерът на стипендията е 120 лева.
 • Необходимо е да попълните електронно заявление ТУК, същото се разпечатва от Комисията по социално-битови въпроси (КСБВ) и се одобрява след като кандидатът за стипендия представи необходимите документи и лична банкова сметка на хартиен носител в Учебен корпус № 1, стая 114 А, в срок от 11.03.2024 г. до 15.03.2024 г.

 • Непотърсени стипендии се изплащат до 3 месеца, считано от края на месеца, за който се полагат.

Студентите нямат право на стипендия, когато:

 • Имат невзет изпит;
 • Се обучават в платена форма и/или задочна форма на обучение.
 • Чуждестранни студенти, приети по актове на МС, средният им успех от предходните два семестъра, а за първата учебната година – от първия семестър, е по-нисък от Добър 4.00;
 • Прекъсват или повтарят учебната година или семестър, с изключение на:  
  - повтарящите поради болест;
  - студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;
  - повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.
 1. Стипендия на общо основание /по показател „среден семестриален успех“ стипендия по успех/, за летния семестър на учебната 2023/2024 г. могат да кандидатстват студенти от първи до пети курс (в това число и магистри, държавна поръчка, редовно обучение 2023/2024 година) с успех от 5.50 до 6.00

 – За студенти 1 курс – успех от зимния семестър на учебната 2023/2024 г.

 – За студенти 2-5 курс успех от летния семестър на учебната 2022/2023 г. и зимния семестър на учебната 2023/2024 г.

Необходимо е да попълните електронно заявление ТУК, Същото се разпечатва от Комисията по социално-битови въпроси (КСБВ) и се одобрява след като кандидатът за стипендия представи необходимите документи и лична банкова сметка на хартиен носител в Учебен корпус №1, стая 114 А, в срок от 26.02.2024 г. до 08.03.2024 г.

4. Стипендия на общо основание /по показател „среден семестриален успех и месечен доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца“ стипендия по успех и доход/, за учебната 2023/2024 г. могат да кандидатстват студенти от първи до пети курс (в това число и магистри, държавна поръчка, редовно обучение 2023/2024 г.) – успех от 4.00 до 5.49.

– За студенти 1 курс – успех от зимния семестър на учебната 2023/2024 г.

– За студенти 2-5 курс успех от летния семестър на учебната 2022/2023 г. и зимния семестър на учебната 2023/2024 г.

Необходимо е да попълните електронно заявление ТУК, Същото се разпечатва от Комисията по социално-битови въпроси (КСБВ) и се одобрява след като кандидатът за стипендия представи необходимите документи доказващи дохода на членовете на семейството и лична банкова сметка на хартиен носител в Учебен корпус №1, стая 114 А, в срок от 26.02.2024 г. до 08.03.2024 г.

Студентите, кандидатстващи по т.3. и т.4, участват в едно общо класиране, като критерий за класиране ще бъде успехът, а доходът е условие за кандидатстване.

Всички студенти с доход под 1250 лв. на член от семейството /месечно/, могат да кандидатстват за стипендия.

Стипендиите по, т.2, т.3 и т.4 – се отпускат за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно.

 • за зимен семестър(м. 10.2023 г.– м. 02.2024 г.)
 • за летен семестър(м. 03.2024 г. – м. 07.2024 г.)

5. Необходими документи за стипендия на общо основание /по показател „среден семестриален успех и месечен доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца“ стипендия по успех и доход.

Документи за стипендии на общо основание /по успех и доход/ могат да подават студенти от първи до пети курс (в това число и магистри/ държавна поръчка, редовно обучение 2023/2024 година). Кандидатстващите подават:

Заявление – попълва се по електронен път, лично от кандидата за стипендия. Същото се разпечатва от Комисията по социално-битови въпроси (КСБВ) и се одобрява след като кандидатът за стипендия представи необходимите документи доказващи дохода на членовете на семейството и лична банкова сметка на хартиен носител в Учебен корпус №1, стая 114 А.

 • Брутният доходсе удостоверявасъс служебно издадени оригинални документи, върху които е посочен точният адрес за кореспонденция на фирмата, издала документа и идентификационния й номер. Необходимо е да бъде подписана с два подписа /касиер-главен счетоводител, счетоводител-президент, счетоводител-управител и т.н./изходящ номер, печат, адрес и телефон на фирмата, учреждението, ведомството /мястото, от където са издадени служебните бележки/ -  за периода от 01.08.2023 г. до 31.01.2024 г. – по месеци. При нулев доход, работодателят посочва основанието за липса на доход.
 1. Ако родителят работи на намален работен ден, освен документ от работодателя представя и нотариално заверена декларация, че няма други доходи освен посочените в документа.
 2. Когато е ползван краткосрочен неплатен отпуск – до 1 месец, в документа за доход това изрично се посочва. Ако е ползван дългосрочен неплатен отпуск – над 1 месец, се представя и нотариално заверена декларация, че лицето не е работило на друго място и не е получило други доходи.
 3. Получените през периода обезщетения за временна нетрудоспособност над 3 дни се удостоверяват с документ от НОИ.
 4. Получените суми по извънтрудови правоотношения се удостоверяват с документ от работодателя за общата сума по договора.
 5. Работещите в чужбинапредставят документ от работодателя за получените доходи в съответната валута. Документът трябва да е преведен на български език от лицензиран преводач.
 6. Пенсионеритепредставят документ от пенсионен отдел в НОИ (РУСО) за получените през периода пенсии по месеци. Разпореждането за пенсии не е необходимо. Не се включва добавката за чужда помощ или ако е включена, размерът й се указва отделно – за периода от 01.08.2023 г. до 31.01.2024 г. – по месеци
 7. При разведени родителисе представя доходът на родителя, на когото са присъдени родителските права и декларация свободен текст от студента за получената в периода издръжка от другия родител. В случай на повторен брак на родителя, на когото са присъдени родителските права, се представят и доходите на новия съпруг/а.
 8. За получените помощи за деца и социални помощисе представя документ от служба „Социално подпомагане“. Когато семейство с непълнолетни деца отговаря на условията за получаване на помощи за деца съгласно ЗСПД, но не получава такива, също се представя документ от „Социално подпомагане“. Когато службите отказват да издадат документ, се представя декларация с нотариално заверен подпис от родителя.
 9. За учащи братя и сестрисе представя служебна бележка от учебното заведение, че са учащи.
 10. За доходи отфирми (собственост или съсобственост на семейството) се приемат декларации с нотариално заверен подпис. Такива декларации се приемат и за доходи от съдружие, от наеми, издръжки, хонорари, търговия, занятие, свободна професия, дивиденти от акции и др. подобни. За търговци, занаятчии, свободни професии и др. се декларира доходът, формиран съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане, като за ООД, ЕООД, АД и др. задължително се посочват и получените дивиденти. Доходът не може да бъде по-малък от дохода, върху който се осигурява собственикът на фирмата. Декларацията следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. Подписът върху декларацията се поставя пред нотариус и се заверява от него. Когато фирма не извършва дейност се представя документ от данъчна служба за периода, в който е спряна дейността. В този случай, ако собственикът на фирмата не работи на друго място, следва да представи документи като безработен – виж т. 12.
 11. Земеделските производители, които реализират доход сезонно (веднъж в годината), посочват половината от реализирания доход от земеделската си продукция от настоящата (предходната) календарна година. Когато доходът е получаван поотделно през изискваните месеци, се посочва по месеци. Представя се документ за регистрация като земеделски производител и декларация свободен текстс нотариално заверен подпис за размера на получения доход от земеделската продукция. Когато не е реализиран доход от земеделски продукти се декларира дохода, върху който са внесени осигурителни вноски. За доходи от други дейности се представят съответни документи.
 12. За безработнисе признават само поддържащите редовна регистрация в бюрата по трудапрез целия изискван период, включително и през периода, за който е изплатено обезщетение от работодателя и от НОИ (РУСО). Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от работодателя и от НОИ (РУСО). ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БЕЗРАБОТНИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!
 • Нулев брутен доход не се приема. Изключение се допуска за студентските семейства, когато и двамата съпрузи са записани в редовна форма на обучение.
 • Документи, които не отговарят на условията – не са пълни, не съдържат необходимите реквизити, не обхващат изисквания период и т.н. не се приемат.
 • Декларираният брутен доход подлежи на проверка.

Важно!

Служебните бележки или удостоверенията, които студентите представят към молба-декларацията за стипендия е необходимо да бъдат: с два подписа /касиер-главен счетоводител, счетоводител-президент, счетоводител-управител и т.н/, изходящ номер, печат, адрес и телефон на фирмата, учреждението, ведомството /мястото от където са издадени служебните бележки/.

Клетвени декларации заверени от нотариус – НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

Брутният доход на семейството за 6-те месеца се дели на 6, за да се изчисли месечният доход и след това се дели на броя на членовете на семейството, за да се изчисли месечният доход на член на семейството.

Допълнителни указания:

1/ Членове на семейството на студента по смисъла на постановлението са съпруг/а и децата, ако е семеен, а ако не е семеен – баща, майка, непълнолетни братя и сестри, и пълнолетните, ако са учащи се или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или на бащата за член на семейството се счита новия/ата съпруг/а.

2/ В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от студента и от другите членове на семейството за предходните 6 месеца доходи от: брутни заплати, включително обезщетения за временна нетрудоспособност, без командировъчните пари на работещите в страната и допълнителните плащания по чл.19, ал.2, т.4 от ЗЗДФЛ; пенсии, без добавките за чужда помощ на хора с трайни увреждания; обезщетения за безработица и социални помощи; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки, хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора и членовете на неговото семейство по силата на постановлението и ученическите стипендии; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятия; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи. Декларираните доходи се удостоверяват със съответните документи.

3/ На студентите, докторантите и специализантите – граждани на държавите членки на ЕС и на ЕИП, приети за обучение в държавни висши училища и научни организации у нас по реда на чл. 68, ал.7 от ЗВО, се предоставят стипендии при условията и по реда определени за български граждани.

4/ Висшите училища извършват проверка на не по-малко от 5/100 от подадените документи.

5/ Студенти, подали документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението си и дължат връщане на получените суми за стипендия, отпуснати въз основа на документи с фалшиво съдържание.

6/ Студенти, докторанти и специализанти, напуснали обучението по собствено желание или отстранени, с изключение поради здравословни причини, дължат връщане на получените суми за стипендия.

7/ Студенти, които са се преместили от една специалност в друга или от едно учебно заведение в друго нямат право на стипендия за учебните години (семестри), които повтарят поради преместването им, ако през съответните години (семестри) са получавали стипендия.

8/ Студенти – чужденци, приети за обучение в Република България по Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (СЕЕРУС ІІ), получават месечни стипендии в размер на 250 лв.