УниКредит Булбанк предоставя стипендии на студенти, обучаващи се в направленията: „Икономика“, „Финанси“, „Бизнес администрация“, „Информационни технологии“ и „Математика“, като същевременно им предоставят възможност да се докоснат до реалния бизнес чрез провеждане на платен стаж като част от Програмата за стипендии.

В Стипендиантската програма могат да се включат студенти, граждани на Европейския съюз, които:

  • са записани в бакалавърска програма (редовна форма на обучение) и са III или IV курс в едно от направленията, посочени по-горе;
  • имат успех от предходните два семестъра не по-нисък от Много добър 5;
  • владеят свободно български и английски език;
  • биха искали да проведат стаж в УниКредит;
  • не са получавали до момента стипендия от УниКредит Булбанк.

Стипендията е в размер на 2 300 лева и се изплаща на два транша.

За еднократно допълнително плащане в размер на 500 лева могат да кандидатстват и студенти от същите направления, които са:

  • Несемейни студенти без двама родители;
  • Студенти с 50% или повече процента трайни увреждания;
  • Студенти с двама родители с 50% или повече процента трайни увреждания;
  • Студенти само с един родител, който е с 50% или повече процента трайни увреждания;
  • Студенти, отгледани в институция.

Срокът за кандидатстване е до 15 март 2024 г.

Повече информация може да намерите на:

https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/karieri/stipendii/