Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от професионални направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление и 3.9. Туризъм - 2 семестъра  - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от професионални направления различни от професионални направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление и 3.9. Туризъм - 4 семестъра - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Магистърската програма по специалност "Дигитален маркетинг" има за задача да подготви висококвалифицирани, иновативномислещи и конкурентоспособни специалисти в областта на дигиталния маркетинг, които да отговарят на технологичните промени и изисквания на бизнеса.  За целите на обучението са привлечени и специалисти от практиката, които ще предадат своя опит, умения и знания в подготовката на магистрите по дигитален маркетинг. Акцентът в програмата е поставен върху използването на онлайн средата като важен канал, осигуряващ интерактивност и персонализация в комуникацията с аудиторията. Включените учебни дисциплини в курса на обучение обхващат ключови знания в обсега на дигиталния маркетинг, като фокусът е насочен към маркетинг на съдържанието, имейл маркетинга, маркетинг в социалните мрежи, маркетинг чрез търсещите машини, потребителското преживяване и дигиталния мърчандайзинг, разработване на старт-ъп проекти в дигиталния маркетинг, изграждане на стратегии за дигитални кампании и др. В хода на обучението ще бъдат възлагани проекти, които ще допринесат за прилагане на придобитите знания и умения в онлайн средата.

Завършилите магистърска програма по "Дигитален маркетинг" са подготвени да се изправят пред предизвикателствата на новата технологична среда. Получените знания от магистърската програма ще могат да се прилагат ефективно за изграждане на цялостна маркетингова стратегия, прилагайки интегриран маркетингов подход, включващ и възможностите, които предоставя онлайн средата.

Магистърът със специализация в областта на дигиталния маркетинг, прилага интегрирано получените общотеоретични и специализирани икономически познания в областта на:

- дигиталните маркетингови канали - онлайн реклама: дисплейна реклама, видeо реклама, мобилна реклама; маркетинг в търсачките и социалните мрежи;

- разработване на маркетингови решения за онлайн представяне: разработване на цялостна дигитална маркетингова стратегия, планиране и осъществяване на рекламни онлайн кампании;

- измерване на маркетинговите усилия чрез използване на уеб метриките и изчисляване на възвращаемостта на инвестициите;

- системите за управление на взаимоотношенията с клиентите;

- проекти за стартиращ бизнес в дигиталния маркетинг и др.

Магистърът със специализация в областта на дигиталния маркетинг придобива следните умения:

- да владее богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработване на творчески решения в областта на дигиталния маркетинг;

- да прави диагностика на проблемите и ги решава като се основава на съвременни изследвания чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области, като проявява способност за генериране на нови знания и процедури, свързани с провеждането на научни изследвания и въвеждане на иновации;

- да формулира адекватна преценка в ситуации, характеризиращи се с непълна или ограничена информация и непредсказуемост;

- да развива нови и разнообразни умения в отговор на новопоявяващи се знания и практики;

- да демонстрира свободно прилагане на иновативни методи и инструменти, отличаващи се с иновативност при решаването на сложни задачи и непредвидими проблеми в дигиталния маркетинг;

- да намира и поддържа аргументи при решаване на проблеми с интердисциплинарен характер;

- да проявява инициативност в работата и ученето в сложна и непредвидима среда, изискващи решаване на проблеми с множество взаимодействащи си фактори.

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО ПРИДОБИВАТ СТУДЕНТИТЕ:

Магистърът със специализация в областта на дигиталния маркетинг притежава следните компетентности:

- проявява творчество и новаторство при разработването на проекти в дигиталния маркетинг;

- инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, формулира политики и демонстрира лидерски качества за реализацията им;

- демонстрира висока степен на самостоятелност и лесно се ориентира в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;

- използва разнообразни методи и техники за усвояването на комплексно учебно съдържание, владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и абстрактно мислене;

- способен е да решава проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условията на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;

- демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда.