Югозападният университет „Неофит Рилски“ използва световно утвърдени софтуерни платформи в своето синхронно и асинхронно електронно обучение. Софтуерната и хардуерна инфраструктура, както и необходимите данни за нейното функциониране се намират изцяло на територията на университета. Това дава възможност тези системи да бъдат естествено продължение на обхвата и разпространението на предлаганите от университета образователни програми и обучението при нужда да може да се осъществява дистанционно за повечето специалности.
Предлаганите в университета системи за асинхронно обучение са две – Moodle и BlackBoard. Достъпът до тези платформи се извършва след представяне и вписване в съответните системи, т.е. изисква се потребител и парола, които се издават служебно за всеки студент.
Университетът работи с една обща система за синхронно обучение – BigBlueButton, при нея влизането се осъществява чрез изпращане на уникален Интернет адрес до студентите от преподавателя по съответната дисциплина.

Платформи за електронно обучение: