Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТА С ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР

Магистрите, завършили програмата «Културно наследство и културен туризъм» притежават  компетентности и умения за професионална творческа реализация в широкото поле на културата и туризма за превръщането на  богатото ни културно наследство, съвременна културна специфика и ценности в туристически продукт и обект на културен туризъм. Те са подготвени максимално да допринасят за откриване, внимателно експониране и въвличане на културните артефакти в сферата на културния туризъм по подходящ щадящ начин, който би съдействал за запазване на тяхната автентичност и цялост. Завършилите магистърската програма  имат изградени нагласи и експертни компетенции за работа в сферата на разширяване възможностите за културен туризъм в България, за опазването и адекватната  социализация на културното наследство. Широката им подготовка дава възможности за реализация във всички институции, занимаващи се с култура - областни и общински центрове, неправителствени организации, културни центрове, туристически агенции и пр.Те са подготвени да изпълняват управленска,  организационна и екскурзоводска дейност в сферата на културния туризъм; да изработват и ръководят проекти в сферата на културния живот и културния туризъм, да разработват нови културни маршрути, да организират културни събития и пр.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА:

Подготовката на студентите, завършващи магистърската програма  «Културно наследство и културен туризъм» включва придобиване на  обширни  задълбочени познания  от една страна върху онези страни от материалното  и нематериално културно наследство по българските земи, които  с подходящ професионален подход  могат  да се превърнат  в атрактивен «културен продукт» - обект на културен туризъм, а от друга - познания и умения в сферата на организация и управление на културния туризъм - фактори за развитие на туризма, туристически пазари, туристическо търсене и предлагане, екскурзоводска дейност и туристическа анимация, туроператорска и турагентска дейност и пр. Те са експерти в сферата на съхраняване на културните обекти, въвлечени в културно-туристическата индустрия, за запазване на тяхната автентичност и цялост; познават онези страни от българското и европейско законодателство, свързано със  съхраняване на културното наследство, както и действащите културно-туристически практики в Европейския съюз.

Студентите  разширяват и надграждат своите познания върху възможностите за включване в сферата на културния туризъм на свидетелства за древните култури в нашите земи - на траки, прабългари и славяни, на цивилизациите от Източното Средиземноморие и съседните на България култури -  оставили видими следи в българските територии. Специално внимание се обръща на  културните паметници, свързани с богатия църковен живот - манастири, храмове, икони и други свети места като основа на Религиозния туризъм.  В обучението се включват онези  аспекти от народната култура, които биха могли да се впишат успешно в туризма. Акцентира се на традиционната обичайна и празнична система, устно народно творчество, занаяти, приложно изкуство и пр.,  знания за възрожденските художествени школи, архитектура, занаяти, облекло и т.н., както и върху  утвърдените  вече практики за превръщането на архитектурните резервати в туристическа дестинация, за организиране на панаири на занаятите, за възстановки на домашни занаяти и пр.; разглежда се ролята на визуалното изкуство и  литературата за утвърждаването на туризма и пр.  Завършилите магистърската програма са експерти в сферата на създаване на културно-туристическия продукт, в  организацията и провеждането на различните форми на  културен туризъм.