Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС "магистър" в същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

В магистърската програма "Педагогика за надарени деца и подрастващи" могат да се обучават лица с пиетет към творческа дейност и мотивация да се включат в националната повеля за откриване и развитие на творческия потенциал на нацията -  децата и подрастващите с изявени дарби, които могат да бъдат полезни не само на себе си, а и на цялото общество.

Студентите, които се обучават в магистърската програма овладяват задълбочени научни знания за подготовката на надарените деца и подрастващи относно:

 • характеристика на надарените деца и подрастващи;
 • диагностика на надареността, способностите и таланта;
 • възпитание и ценностно развитие на надарените деца и подрастващи;
 • образователни  и информационни технологии в работата с надарени;
 • развитие на общите интелектуални  и на специалните способности на децата и подрастващите с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта в класно-урочните, извънкласните и извънучилищните форми на обучение;
 • мениджмънт на учебната среда за  надарените деца и подрастващи;
 • педагогическо консултиране на надарените деца и техните родители;
 • професионално ориентиране и кариерно развитие на надарените ученици.

По време на обучението у студентите се формират умения:

 • да провеждат научни изследвания  за идентифициране на надареността, способностите и таланта;
 • да разработват инструментариуми за изследване и развитие на интересите, наклонностите, общите и специалните способности на децата и подрастващите с изявени дарби;
 • да прилагат процедури за ефективна творческа дейност.

Завършилите магистърската програма придобиват компетентности за:

 • създаване и прилагане на методики и технологии за диагностика, възпитание и развитие на надарените деца и подрастващи в урока и занималнята, в извънкласната и извънучилищната дейност в областта на езика, литературата, математиката, природните науки, музиката, изобразителното изкуство, спорта, техниката, художественото конструиране, хореографията и др.
 • разработване на индивидуални образователни програми за развитие на надарените деца и подрастващи и създаването на индивидуално образователно пространство за тях;
 • психолого-педагогическо консултиране на надарените деца и подрастващи и на  родителите им във връзка с тяхното диагностициране, развитие и бъдеща професионална реализация.

Програмата дава възможност и за изграждането на редица социално значими личностни качества у студентите, необходими им при работа с надарените деца и подрастващи,  на основата на прерастване информационната функция на учителя във функция на фасилитатор и медиатор.

Завършилите магистърската програма "Педагогика за надарени деца и подрастващи" ще могат да осъществяват научно-изследователска, научно-приложна и художествено-творческа дейност  и да получат професионална реализация в качеството си на експерти, консултанти, педагози и социални педагози, учители и възпитатели за работа с надарени деца и подрастващи, както следва:

 • учители в предучилищните и училищните институции във всички етапи и степени на училищното образование;
 • учители по свободно-избираема подготовка във всички области на науката, изкуството и спорта;
 • педагози /ръководители/ на клубове по интереси в извънкласната дейност в училище и извънучилищната дейност ;
 • педагози /ръководители/ на школи и секции по изкуствата и спорта в читалища, центрове за работа с деца и др.;
 • консултанти /педагогически съветници/ в училищата, възпитателните и превантивните институции и неправителствените организации;
 • възпитатели в училищата на целодневен режим, домовете за деца, лишени от родителски грижи, превантивните институции;
 • учители и консултанти в училищата за даровити деца и подрастващи в областта на науката, изкуствата и спорта;
 • учители и консултанти в специалните училища за деца със специални образователни потребности;
 • социални педагози в домовете за деца, лишени от родителски грижи и в детските педагогически стаи;
 • консултанти в професионалните центрове за кариерно развитие;
 • експерти в центровете за надареност и творчество;
 • експерти в звената за подбор, контрол и управление на кадрите.