Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от друго професионално направление - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

С оглед на повишените изисквания към квалифицирани кадри в областта на киното и телевизията, за развитието на преподаватeлски кадри в областта на специалността "Филмов и телевизионен монтаж" и на синхронизирането на образователните степени с европейските висши училища  програмата е насочена към завършилите киноспециалности: филмов и телевизионен монтаж, филмова и телевизионна режисура, филмово и телевизионно операторство, кинознание, кинодраматургия, анимация.

Магистърската програма има за цел да надгради знанията и уменията на завършилите бакалавърски програми по киноспециалностите, да обогати знанията им в областта на съвременния монтаж, новите технолгии в монатаж, звуковата драматургия, социология, антропология и други дисциплини, необходими за повишаването на нивото на знания на студентите.

Завършилите магистърската програма за специалността "Филмов и тв монтаж" ще могат да се реализират във всички области на филмовото и телевизионно творчество, в рекламата, във филмовите къщи, телевизионни студия, в научно-изследователската и преподавателска дейност.