Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за придобилите ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от друго професионално направление - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

С оглед конкретните нужди на пазара на труда, в перспективата на съвременните тенденции във висшето образовние и ученето през целия живот магистърската програма за специалисти по Филмова и телевизионна режисура е насочена към завършилите киноспециалности: филмова и телевизионна режисура, филмово и телевизионно операторско майсторство, филмов и телевизионен монтаж, кинознание, кинодраматургия, анимация.

Магистърската програма обогатява знанията и професионалните умения, придобити по време на базовата подготовка в професионалната област. Предимство на студентите, изучаващи магистърската програма са придобитите знания в области като семиотика, теория на киното, педагогика, психология и други дисциплини в областта на хуманитрните науки.

Компетентностите и познанията на завършилите магистърската програма за специалисти по Филмова и телевизионна режисура позволяват тяхната професионална реализация в сферата на киноизкуството и кинознанието, медиите, рекламата и шоубизнеса, както и реалиация в областта на научно-изследователска, преподавателска и управленска дейност.