Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по същата специалност -(специалисти) - 2 семестъра

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други специалности или професионален бакалавър по същото направление (неспециалисти) - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Обучението на студентите в магистърската степен се извършва в пълно съответствие с изисикванията за специалност "Публична администрация" и в съответствие с постановление №120/8.06.2004г. на МС и Наредби № 9 и № 31 на министъра на здравеопазването. Целта е да се  подготовят висококвалифицирани специалисти - магистри за нуждите на здравната администрация в съответствие с провеждащата се реформа в здравеопазването и присъединяването ни към Европейския съюз.

Магистърската програма е с два профила - за завършилите висше медицинско образование и за завършилите друго - немедицинско висше образование.

Учебната програма за образователно-квалификационна степен "Магистър" осигурява специализирани знания в областите: управление на здравеопазването, икономика на здравеопазването, здравеопазване, политически и административни науки. Тя  акцентува и върху развитие на умения и способности за идентифициране и анализ на тенденциите в социалните процеси и явления; за комуникация и взаимодействие с обществеността, политическите структури, медиите; за групово взаимодействие и работа в екип; за ефективна организация и висока култура на административното обслужване в здравеопазването, за управление на промените в здравната система.

Магистърската програма за специалност "Публична администрация" със специализация "Здравен миниджмънт" осигурява овладяването и развитието на приложими знания, умения и способности за разработване, избор и реализиране на стратегии в работата със здравната администрация и здравните единици, за ефективно организиране и оперативно управление на административните структури и дейности, за вземане на навременни и ефективни управленски  решения и контрол на изпълнението им.

Водещо изискване при обучението по здравна администрация е да се формират професионалисти за широко спектърна реализация като ръководители в здравната администрация на местно, териториално и национално равнище, в администрирането на здравната сфера. Важно е подготовката на професионалисти, които с лекота да се адаптират към промените, към развитието на пазарната икономика и бизнеса, към стандартите на развитите демокрации на Европейския съюз като единно и равностойно административно пространство. Стремежът е да се даде на обучаваните едно широко разбиране на съвременните социални проблеми и методи, използвани за тяхното решаване. Акцентира се на усвояването на практически знания и умения за справяне с трудни противоречиви случаи, които отразяват действителната сложно

След завършване на обучението студентът трябва да знае и може:

Да знае:

 • да познава предмета и съдържанието на здравния мениджмънт; специфичните характеристики на европейските здравни системи за управление, както и добрите практики в сферата на здравния мениджмънт;
 • да познава елементите и структурата на отделните правни норми в сферата на здравния мениджмънт,
 • да познава системите за финансово управление и контрол в здравния сектор.

След завършването си студентът следва :

Да може:

 • да анализира и прилага на практика познанията си за отдели управленски казуси в сферата на здравеопазването;
 • да ползва съвременни източници на информация и да ги ползва в практическата си работа;
 • да се адаптира към промените, към развитието на пазарната икономика и публичния сектор, към стандартите на развитите демокрации на Европейския съюз като единно и равностойно административно пространство.

Да бъде:

 • отговорен в професионалната си дейност;
 • с нагласа за непрекъснато самоусъвършенстване и развитие в професията си;
 • адаптивен към динамиката в административната практика и управлението.

Завършилите обучението по програма "Здравна администрация" могат  да се реализират в:

 • ръководители в различни области и институции в сферата на здравеопазването и здравния мениджмънт;
 • експерти в различни институции, с предмет на дейност контрол и управление на здравната системи и здравните услуги /Районни здравноосигурителни каси, Районни здравни инспекции и други/;
 • експерти и специалисти в сфератана здравеопазването в общинската администрация в нейната специализирана хуманитарна сфера.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Кандидатите трябва да са придобили бакалавърска степен по Публична администрация или друга специалност.
 2. Среден успех от семестриалните и държавни изпити - Добър 3.50, за платена форма на обучение.