Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по същата специалност (специалисти) - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други специалности или професионален бакалавър по същото направление (неспециалисти) - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Учебното съдържание на образователно-квалификационна степен "Магистър" специализация "Данъчна администрация" има за цел да осигури  на обучаваните специализирани знания в следните основни области: управление, икономика и право. В специализация "Данъчна администрация" се изучава система от учебни дисциплини, с която се усвояват знания за управлението в съвременната държава и в териториалните единици; за структурата, организацията на дейността и функциите на приходната администрация; за установяваването на конкретните данъци и другите държавни вземания, а така също и за реда и начините за ефективното събиране на държавните вземания. Особено внимание се отделя на познаването на правните гаранции за събиране на държавните вземания и за спазване на конституционно закрепените права на гражданите.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Кандидатите трябва да са придобили бакалавърска степен по Публична администрация или друга специалност.

2. Среден успех от семестриалните и държавни изпити - Добър 3.50, за платена форма на обучение.