Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по друго професионално направление  - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Катедра „Социология“ предлага магистърска програма „Социален мениджмънт и публични комуникации“ за специалисти и неспециалисти от хуманитарните и нехуманитарни специалности с едногодишен и двугодишен срок на обучение Обучението е на български и английски език.

Основната цел на програмата е чрез използване на различни академични методи да се изградят усет и умение за управленски и комуникационни стратегии, сравнителни анализи, експертно поведение и пр.

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като:
- Ръководители на звена, дирекции и отдели в местната и държавната администрация;
- Управляващи и изпълнителни директори;
- Административни ръководители и ръководители в търговски дружества;
- Ръководители в бизнес услугите и административните сектори;
- Ръководители по управление на човешките ресурси;
- Ръководители в бизнес услугите и административните дейности и др.;
- Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност;
- Ръководители реклама и връзки с обществеността;
- Ръководители в областта на информационните и комуникационни технологии.