Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Специалистът, завършил  магистърската програма  "Интернет, нови медии и култура", получава образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация по "Интернет култура". Той е подготвен за реализация в области, изискващи съответното образование, като: 
а) специалисти в областта на новата медийна култура; 
б) социолози и психолози в областта на интернет комуникацията и медиакултурата;
в) изследователи в областта на дигиталното пространство, на виртуалната култура и информационното общество;
г) PR  модератори;
д) специалисти в областта на е-маркетинга и интерактивната реклама;
е) анализатори,  контент провайдъри и др. специалисти, свързани с работа в Мрежата;
ж) специалисти за работа в сферата на е-туризма;
з) преподаватели в курсове по виртуално образование и Интернет комуникация.
Магистрите с професионална квалификация  "Интернет култура" притежават компетенции:
а) за ориентация в модерната проблематика на информационното общество и интернет култура;
б) за критически дебати около новите медии и информационни технологии;
в) за интерпретация и емпирично изследване на социокултурните пластове в новата информационна среда;
г) за прилагане на практически овладените знания и умения в различни сфери на социализация и творчество в новата комуникационна среда;
д) за адаптивност в съответствие с динамиката на промените в професионалната реализация на културолога;
е) за творческо приложение на съвременните идеи и тенденции в областта на интернет комуникацията и медиакултурата;
ж) за перманентно самообразование и усъвършенстване на професионалната си  подготовка; 
з) за самостоятелна научно-изследователска дейност в дигиталното пространство, професионална работа  в областта на интернет пространството и новата медийна култура;
и) за работа в Интернет и другите нови средства за комуникация при създаване и представяне на хуманитарно съдържание.