Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Философският факултет.

 Анотация

Философският факултет на Югозападния университет предлага обучение в магистърска програма „Практическа философия“. Обучението е в редовна форма в срок от два семестъра за студенти, завършили професионално направление „Философия“, и в срок от четири семестъра за завършилите друго професионално направление.

Магистърската програма „Практическа философия“ има интердисциплинарен характер и е крачка напред в процеса на приобщаване към съвременната тенденция за практическа употреба на философските знания, методи и техники във всекидневния живот. В нея особен акцент е положен върху така нареченото „философско консултиране“. Завършилите тази магистърска степен придобиват знания, компетенции и практически умения за успешно личностно развитие, за философско консултиране, както и способности и нагласи за консултантска дейност в различни национални и международни институции и неправителствени организации. Особен акцент се поставя върху изучаването на процесуалната страна на всяко човешко начинание: поставянето на цели (целеполагане), оценка на ресурсите като време, знания, опит, равнище на интелигентност и пр., мобилизация, сплотяване и мотивиране за постигането на целите чрез техниките на реториката, дебата, дискусията, аргументацията и др.

Програмата цели да задълбочи, обогати и допълни теоретичната подготовка по философия, като предостави знания и умения с широк спектър на практическа приложимост в дисциплини като: Наука, религия и етика /за истината, Бога и доброто/; Азът и другият – идентичност и мултикултурност в съвременното общество; Рисковото общество; Политическите утопии; Правата на човека, Биоетика, Човекът и неговото тяло.

В магистърската програма се подготвят специалисти за успешна реализация в различни сфери на обществения живот, както и консултанти по личностно развитие и ориентиране. Обучението осигурява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка, овладяване на умения и натрупване на капацитет за научно-изследователска и/или научно-приложна дейност, формиране на личностни качества, необходими за работа в условията на усложняващия се и бързо променящ се съвременен свят.

Магистрите, завършили магистратурата „Практическа философия“, могат да се реализират като експерти и консултанти  в  образователни институции и психологични центрове, да работят като анализатори и експерти в български и международни правителствени и неправителствени организации, в масмедии, фирми и училища.

Обучението създава възможности и образователни предпоставки за продължаване на обучението в докторска степен.