Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални (нефилологически) направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Магистърската програма осигурява комплексни познания и умения в областта на журналистическата работа. Студентите изучават фундаментални и специализиращи дисциплини и получават теоретични и практически познания в следните области: теория на журналистиката, социални и политически науки, знания в областта на хуманитаристиката, а също знания за медията като технология. Магистърската програма специализира филологическите компетентности по отношение на спецификата на журналистиката и дава основа за работа в електронните и в печатните медии. Допълнителни възможности за кариерно развитие дава курсът по чужд език.

Филологическият факултет осигурява възможност на студентите да практикуват в Радио Благоевград, както и в други печатни и електронни медии в Благоевград и региона.

Магистърът журналист има  целенасочена подготовка да:

а) работи в различни средства за масово осведомяване като репортер, новинар, програмен мениджър, редактор, коментатор, водещ и др.

б) управлява различни културни дейности (издателска, разпространителска, промотивна, рекламна, пиар и др.);

в) има необходимите изградени умения за самостоятелна изследователска работа, както и за самостоятелна преподавателска дейност в различни формати (курсове, квалификационни програми, учебни програми и пр.).

Обучението в магистърската програма "Филологически аспекти на работата в медиите" осигурява:

а) задълбочена научно-теоретическа, практическа и специализирана подготовка по специалността;

б) специфични знания за изразните средства и особеностите на творческия процес и структурата на различните медии;

в) условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения;

г) развитие на способности за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени;

д) реализиране на придобитите теоретични и практически знания и умения в РТВЦ - Благоевград, както и в други печатни и електронни медии в Благоевград, с които Филологическият факултет традиционно е в тясно сътрудничество.

Право да се обучават в тази магистърска програма имат всички студенти, завършили филологическо направление, както и студентите, придобили образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по специалността Педагогика на обучението по български език и по чужд език, в която над две трети от изучените дисциплини са от филологическото направление.

Подготовката осигурява овладяване на адекватен инструментариум и комплексни подходи към реализирането на журналистическата дейност. Чрез изучаваните фундаментални и специални дисциплини се получават теоретични и практически познания в следните области: обща теория на журналистиката, социални и политически науки, културология и хуманитаристика, в частност филология, както и медийни технологии. Освен това тя:

а) формира задълбочена филологическа компетентност като основа за оптимална реализация в медийното пространство;

б) тази компетентност  повишава възможностите за изграждане на необходимата в процеса на бъдещата работа журналистическа рутина и същевременно създава условия за развитието на оригинални подходи, адекватни на промените в медийната и социалната среда;

Подготовката  включва овладяване на концепции и перспективи за научно изследване, които:

а) позволят усвояване на модерни методологически умения за анализ и интерпретация на частни медийни, филологически и общи културологически проблеми;

б) могат да бъдат условие за участие в конкурси на различни равнища - докторантски, специализантски, асистентски;

в) отварят перспектива пред бъдещия филолог журналист за  изследване на социалните, икономическите, политическите и културните процеси според различната интерпретативна призма на пресата, телевезията, радиото, книгоиздаването.

Подготовката на филолога журналист от настоящата магистърска програма моделира:

а) разностранна компетентност спрямо проблемите на езика, неговите медийни функции и стилистични особености;

б) изграждането на качества на бъдещия журналист като отвореност, диалогичност, социална и речева критичност, интердисциплинарност.

Характеристика на компетентностите, които ще бъдат усвоени:

а) високи реализаторски и интерпретаторски способности;

б) познаване на най-новите научни тези за спецификите на езика в медиите;

в) познаване на тенденциите в развитието на съвременните медии;

г) придобиването на практически опит в областта на информационните и аналитичните медийни жанрове и на рекламата.