Форма на обучение / Информационен пакет

редовно за завършили: специалност „Математика и информатика” или специалност „Физика и математика“ с допълнителна следдипломна квалификация „Учител по информатика“ или специалностите „Математика“, „Приложна математика“ или „Информатика“ с допълнителна следдипломна квалификация „Учител по математика“ и „Учител по информатика“ - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно за притежаващите ОКС „Бакалавър” или „Магистър” по всички останали професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

I. Изисквания към професионалните качества и компетенции на приеманите студенти

В магистърската програма "Технологии на обучението по математика и информатика" се приемат студенти, завършили специалности:

 • "Математика и информатика" с образователно-квалификационна степен "Бакалавър";
 • "Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии";
 • "Физика и математика" с образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с допълнителна следдипломна квалификация "Учител по информатика" или "Учител по информатика и информационни технологии";
 • "Математика" или "Приложна математика" с педагогическа правоспособност и допълнителна следдипломна квалификация "Учител по информатика" или "Учител по информатика и информационни технологии";
 • "Информатика" със следдипломна квалификация "Учител по математика".

II. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършилите специалността

В процеса на обучението в магистърската програма "Технологии на обучението по математика и информатика" се надграждат и разширяват компетенциите на студентите, бъдещи учители по математика, по информатика и по информационни технологии в съответствие с тенденциите в развитието на учебните програми по предметите, изучавани в средното училище и в синхрон със стратегията на Европейската комисия за преосмисляне на образованието от 2012 г. и рамката за квалификация на учителите в областта на информационните и комуникационни технологии на ЮНЕСКО. Студентите получават и задълбочени компетенции в областта на:

 • съвременните методи и технологии за педагогически изследвания;
 • електронното обучение;
 • използването на специализиран софтуер за обучение по математика и информатика.

По този начин у тях се формират афинитет и способности за самостоятелна научно-изследователска работа по методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии в училище. Получената подготовка осигурява сериозна основа за продължаване обучението на студентите в образователната и научна степен "Доктор" в същото професионална направление.

III. Изисквания към подготовката на завършващите специалността Завършилите специалността ще могат:

 • да прилагат на практика получените знания в своята професия;
 • да ползват и прилагат компетентно фундаментални знания от областта на математиката, информатиката и информационните технологии;
 • за владеят и прилагат съвременните образователни технологии;
 • да прилагат информационните технологии в учебния процес;
 • да провеждат самостоятелно научно-изследователска дейност, да моделират реални процеси и създават компютърни приложения за подпомагане на обучението;
 • да провеждат педагогически експерименти.

Специалистът, завършил магистърската програма "Технологии на обучението по математика и информатика", има право да работи като:

 • учител по математика, по информатика и по информационни технологии;
 • ръководител компютърни кабинети в училище;
 • системен администратор в образователна институция;
 • преподавател в областта на математиката, информатиката и информационните технологии в корпоративни центрове за обучение и центрове за професионално обучение;
 • методик или експерт по математика, информатика или информационни технологии към РИО и МОН;
 • проектант на електронни учебни материали;
 • консултант по приложение на информационните технологии в обучението;
 • специалист по математика;
 • специалист по информатика и информационни технологии.

Квалификационната характеристика на магистърската програма "Технологии на обучението по математика и информатика" за образователно-квалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация "Учител по математика, по информатика и по информационни технологии" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с държавните изисквания за специалността и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".