Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по същата специалност - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по друго професионално направление - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Магистърската програма "Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици" осигурява задълбочена, специализирана подготовка на студентите насочена към реализацията им в различните звена на образователната система, като:

- учители - магистри по физическо възпитание и спорт;

- в педагогическите ситуации в детските градини;

- в класните, извънкласните и извънучилищни форми на физическото възпитание и спорт,

- специалисти, работещи със спортно-подготвителни групи с деца и ученици ,

- в спортни клубове, фитнес клубове и други.

Академични стандарти на магистърската програма:

теоретико-методическа подготовка, позволяваща да сe планира, организира и провежда спортно-подготвителна работа с деца и ученици. Да се прилагат научни подходи при подбора и прогнозирането развитието на занимаващите се със спортни дисциплини: Получаване на знания за диагностиката, оценяването и контрола на различните аспекти от спортната подготовка на децата и учениците.

Придобиване на практически умения за провеждане на занимания по физическо възпитание и по видове спорт в класните и в извънкласните и извънучилищни форми; да демонстрират физически упражнения и елементи от видовете спорт; да провеждат да организират и провеждат училищни и градски и др. състезания и спортни празници с деца и ученици; да развиват собствената си спортно-техническа и общофизическа подготовка; да организират детски и ученически лагери, да провеждат спортнотренировъчен процс с деца и ученици.

Придобиване на компетенции за холистично развитие на децата и учениците със средствата на физическото възпитание и спорта; за формиране на умения за екипна работа; потребност от постижения, себеутвърждаване и лидерство. Формиране на знания и компетенции за превенция и редукция на агресивността в различните  форми на физическо възпитание и спорт и др.

Уче­б­ни­те пла­но­ве и про­г­ра­ми са раз­ра­бо­те­ни въз ос­но­ва на кре­ди­т­ната си­с­те­ма, утвърдена в ЮЗУ "Неофит Рилски". Кре­ди­ти­те по раз­ли­ч­ни­те ди­с­ци­п­ли­ни се фор­ми­рат от об­щия хо­ра­ри­ум от ле­к­ции, се­ми­нар­ни и пра­к­ти­че­с­ки уп­ра­ж­не­ния, от са­мо­с­то­я­тел­на ра­бо­та на студента и от по­ло­же­ни­те из­пи­ти.