Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно/задочно, за придобилите ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” от други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Магистърската програма "Начална училищна педагогика" е насочена към подготовка на начални учители с образователно-квалификационна степен "магистър" в отговор на повишените изисквания и очаквания на обществото по отношение на сложната дейност, свързана с обучението, възпитанието, социализацията и развитието на учениците в началните класове. Тя има за цел подготовката на специалисти, чиито образователни и квалификационни характеристики позволяват успешно осъществяване на обучението, възпитанието, развитието и социализацията на учениците в началния етап на основната образователна степен за постигане на изискванията на Държавните образователни стандарти.

Магистърската програма «Начална училищна педагогика» е предназначена за обучение на студенти, завършили ОКС-бакалавър или ОКС-магистър от други професионални направления.

Разработената учебна документация на магистърската програма е в съответствие с най-новите тенденции в съдържателното и процесуално-технологично усъвършенстване на системата на началното образование, с отчитане на международния опит и съхранение на националните традиции и постижения в областта на образованието и възпитанието на съвременния ученик.

Учебната документация за магистърска програма "Начална училищна педагогика" е разработена съобразно приетите стандарти в областта на професионалната подготовка на магистрите и съобразно възможностите за  задълбочаване на подготовката на учители за началния етап на основната образователна степен, и отговарят на изискванията на Закона за висшето образование.

Обучението по специалността е с продължителност 2 години (4 семестъра). В структурата на учебния план са включени задължителни, избираеми и факултативни дисциплини:

Задължителните учебни дисциплини осигуряват задълбочена научно-теоретичена и специализирана подготовка по специалността "Начална училищна педагогика". Студентите усвояват умения и изграждат компетенции за осъществяване на научноизследователска дейност по проблемите, свързани с обучението, възпитанието и развитието на учениците в начална училищна възраст.

Избираемите учебни дисциплини дават възможност да бъде разширена и надградена общотеоретичната и специализиращата подготовка по специалността. В рамките на обучението по избираемите учебни дисциплини на студентите се предоставят условия за задълбочаване, конкретизиране и обогатяване на овладяваните знания и формираните умения и компетенции, изграждани по задължителните учебни дисциплини.

Факултативните учебни дисциплини предоставят възможност за обогатяване на знанията, уменията и компетенциите на студентите, в зависимаст от разнообразната насоченост на техните интереси.

Студентите, които завършват успешно обучението си по специалността "Начална училищна педагогика" с образователно-квалификационна степен "магистър", придобиват професионална квалификация "педагог,  начален учител". Те са подготвени за осъществяване на професионална учебна и възпитателна дейност в началния етап на основната образователна степен на общообразователното училище и на специализираните и профилираните училища.

Завършилите магистърска специалност "Начална училищна педагогика" имат следните възможности за професионална реализация: начален учител; учител-възпитател в началното училище; възпитател в извънучилищни институции за деца; преподавател в школи за работа с деца; консултант-експерт в различни институции, работещи по проблемите на децата в начална училищна възраст.

Завършилият магистърска степен "педагог,  начален учител" има възможност да специализира в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение; да продължи образованието си в образователно-квалификационна степен "доктор".