Форма на обучение / Информационен пакет

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО. - -1 семестъра

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Обучението в магистърската програма "Югоизточна Европа в съвременните международни отношения" има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти по международни отношения чрез задълбочаване на научно-теоретичната и профилиращата подготовка. Магистърската програма позволява да се навлезе в дълбочината и спецификата на проблемите и да се усвои методологията на анализа на конкретните регионални отношения в Югоизточна Европа.

За да обхване желаещите да завършат една актуална и практически ориентирана магистърска програма, тя се предлага в 2 варианта:

  • Първият вариант е със срок от  два семестъра (общо 10 задължителни дисциплини и по една избираема за І и ІІ семестър) и е предназначен за завършилите бакалавърска степен по специалност  "Международни отношения". В него се преподават курсове, в които се разглежда специфичното място на Югоизточна Европа в основните тенденции и процеси, определящи облика на съвременния свят в началото на ХХІ век. Един семестър е посветен на подготовка на дипломна работа.
  • Вторият вариант се отнася  за завършилите бакалавърска степен по други обществени науки, и времетраенето му е четири семестъра (общо 17 задължителни дисциплини и по една избираема за ІІ и ІІІ семестър). Първият семестър представлява въведение към  специалността "Международни отношения" и включва основни дисциплини /съответно редуцирани и адаптирани/ като История на международните отношения, Теория на международните отношения, Международно публично право, Международни икономически отношения, Външна  политика на страните от Европа и Северна Америка и др. Следващите два семестъра се преподава същностната магистърска програма (първи вариант). През последния семестър се подготвя дипломна работа.

Обучението по специалност "Международни отношения" за получаване на магистърска степен завършва със защита на дипломна работа.

Магистърът по международни отношения отговоря в по-голяма степен на новите потребности от изпълнителски и управленски кадри за нуждите на участието на страната в съвременните международни отношения и преди всичко с оглед пълноправното членство на Република България в Европейския съюз. Завършилите магистърската програма "Югоизточна Европа в съвременните международни отношения" биха могли да се реализират в различни институции и звена в държавния и частния сектор, и по-конкретно:

- в дипломатически служби в страната и чужбина;

- като експерти в български и международни институции;

- в митнически, гранично-контролни служби и други специализирани организации;

- в органите за национална сигурност /армия, полиция, разузнаване/

- в международни отдели на стопански структури;

- като анализатори и консултанти в средствата за масова информация;

- като сътрудници в различни политически и държавни органи.

От учебната 2004/2005 г. магистърската програма се провежда само в редовна форма на обучение при силно изразен интерес към нея както сред завършилите бакалавърската степен на специалност "Международни отношения", така и сред завършилите други специалности и чуждестранни студенти.