Конкурсни изпити

Магистърски програми, изискващи конкурсен изпит:

 

Магистърска програма

Конкурсен изпит по

Дата и час на изпита

Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво В1- B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

Английски език*

 

05 февруари 2024 г., 9.30 ч.

Зала 1530

Английски език и антропология на Югоизточна Европа - само кандидатстващите от специалност "Българска филология"

Английски език*

05 февруари 2024 г., 9.30 ч.

Зала 1530

Английски език и междукултурно общуване

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

Английски език*

05 февруари 2024 г., 9.30 ч.

Зала 1530

Превод (руски език, гръцки език)

(за кандидати завършили нефилологическо професионално направление)

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на съответният език ниво B1-В2  по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по руски език или гръцки език/

Руски език*

 

 

Гръцки език*

07 февруари 2024 г., 9.30 ч.

Зала 1530

07 февруари 2024 г., 9.30 ч.

Зала 1530


* За участие в класиране, кандидатът следва да е положил конкурсния изпит  по Английски език, Руски език, Гръцки език с успех не по-нисък от Много добър 4.50.

Конкурсните изпити ще се провеждат на място в университета. Заявление за явяване на конкурсен изпит се подава на място в канцеларията на факултета.

Таксата за явяване за един конкурсен изпит е 30.00 лв.

ВАЖНО!

1. Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карта и документ за платена такса.

2. Внесените такси за кандидатстване и явяване на кандидатстудентски изпит не се възстановяват.