2021-10-08

Филологически факултет

Величка Сотирова

  +359 73 588 523

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    

За специалности

Превод и съвременна англоезична литература

Филологически аспекти на работа в медиите

Английски език и междукултурно общуване

Английски език и антропология на Югоизточна Европа

Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение

Превод (руски, чешки, хърватски, сръбски, гръцки, словенски или български език) - за чуждестранни студенти

Българският език като чужд (преподаване на български език на чужденци и на български граждани с друг майчин език)

Правно-исторически факултет

Биляна Младенова

+359 73 88 66 17

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

           

За специалности

Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности

Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество

История на българските земи в контекста на европейското развитие

Югоизточна Европа в съвременните международни отношения

Европейска интеграция

Връзките с обществеността в бизнеса

Данъчна администрация

Териториална администрация

Управление на човешките ресурси в публичната сфера

Здравен мениджмънт

Национална сигурност

Мениджмънт на извънредните ситуации

Археология

Международен PR

Факултет по педагогика

Радослава Кирова

+359 73 588 524

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

           

За специалности

Образователен мениджмънт

Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение

Социална превенция и консултиране

Предучилищна и начална училищна педагогика

Педагогика за надарени деца

Предучилищна педагогика

Начална училищна педагогика

Интеркултурно образование

Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст

Специална педагогика

Предучилищна музикална педагогика

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици

Спортна анимация

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"

Йорданка Шопова

+359 73 588 530

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

        

За специалности

Кинезиология

Спортна кинезиология

Логопедичен мениджмънт при гласови и плавностни нарушения

Адаптирана спортна дейност и физическа активност

Социални дейности

Социална работа при социално значими заболявания

Психосоциална рехабилитация

Социално-терапевтично консултиране

Клинична логопедия

Логопедия

Спортен мениджмънт и маркетинг

Факултет по изкуствата

Вяра Дюлгерова

+359 73 588 533

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

             

За специалности

Музикално възпитание и обучение

Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства

Интернет, нови медии и култура

Културен мениджмънт и визуални комуникации

Културно наследство и културен туризъм

Маркетинг и реклама в модния дизайн

Музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации

Теория и критика на хореографското изкуство

Хореографска режисура

Филмова и телевизионна режисура

Филмово и телевизионно операторство

Филмов и телевизионен монтаж

Театрална режисура

Актьор за кино и телевизия

Медии, продуцентство и бизнес

Звукорежисьор за електронни медии и филмово производство

Стопански факултет

Миглена Василева

+359 73 885 952

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

                

За специалности

Бизнес администрация

Мениджмънт и маркетинг на международния бизнес

Корпоративен мениджмънт

Управление на проекти

Управление на регионалното развитие

Управление и развитие на човешките ресурси в стопанския сектор

Финанси

Маркетинг

Икономика на публичната сфера

Международен бизнес

Мениджмънт на алтернативните видове туризъм

Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност

Мениджмънт на туроператорската и туристическата агентска дейност

Международен туризъм

Мениджмънт на развлекателната индустрия

Счетоводно-финансов мениджмънт

Логистика

Дигитални финанси (Fintech)

Дигитален маркетинг

Философски факултет

Ива Димитрова

 +359 73 588 520

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

          

За специалности

Философия

Социология и антропология на религията

Социологически изследвания и политически маркетинг

Юридическа психология

Психология на управлението

Училищна психология

Криминална психология

Социални и културни политики в Европейския съюз

Социален мениджмънт и публични комуникации

Философия и психоанализа

Гражданско образование

Практическа философия

Клинична психология

Природо-математически факултет

Христина Ковачева

+359 73 588 531

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

               

За специалности

Технологии на обучението по математика и информатика

Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда

Физика на атомното ядро и елементарните частици

Енергиен мениджмънт и устойчиво енергийно развитие

Биологично активни вещества и лекарствени средства

Метрология в химията

Химия и екология

Природно и историческо наследство

Регионално развитие

Екология и опазване на околната среда

Информационни технологии в екологията (от професионално направление 4.4. Науки за земята)

Информатика

Биоинформатика

Информационни технологии в екологията

Бизнес информатика и иконометрия

Икономическа математика

Географски информационни системи

Информационни системи и технологии (от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки)

Технически факултет

Виолета Войнова

+359 73 885 162

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     

За специалности

Компютърни системи и технологии

Кариерно развитие и предприемачество

Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия

Електроника

Комуникационна техника и технологии

Автотехническа експертиза

Биомедицински системи и технологии

Инженерна безопасност