Телефони за контакт и електронна поща на факултетите и специалностите

Филологически факултет

За специалности

Величка Сотирова

Превод и съвременна англоезична литература

тел. +359 73 588 523

Филологически аспекти на работа в медиите 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Английски език и междукултурно общуване

Английски език и антропология на Югоизточна Европа

Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение

Превод (руски, чешки, хърватски, сръбски, гръцки, словенски или български език) – за чуждестранни студенти

Българският език като чужд (преподаване на български език на чужденци и на български граждани с друг майчин език)

Правно-исторически факултет

За специалности

Биляна Младенова

Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности

тел. +359 73 88 66 17

Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество

e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

История на българските земи в контекста на европейското развитие

Югоизточна Европа в съвременните международни отношения

Европейска интеграция

Връзките с обществеността в бизнеса

Данъчна администрация

Териториална администрация

Управление на човешките ресурси в публичната сфера

Здравен мениджмънт

Национална сигурност

Мениджмънт на киберсигурността и защита на личните данни

Европейска сигурност и граничен контрол

Археология

Международен PR

Еко PR

Колективни идентичности, миграции и PR

Дипломация, цифрово общество и сигурност

Факултет по педагогика

За специалности

Гергана Иванова

Образователен мениджмънт

тел. +359 73 588 524

Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение

e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Социално-педагогическа превенция и консултиране

Предучилищна и начална училищна педагогика

Педагогика за надарени деца

Предучилищна педагогика

Начална училищна педагогика

Интеркултурно образование

Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст

Специална педагогика

Физическо възпитание и спорт  

Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици

Спортна анимация в училище

Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“

За специалности

Йорданка Шопова

Кинезиология

тел. +359 73 588 530

Спортна кинезиология

e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Логопедичен мениджмънт при гласови и плавностни нарушения

Адаптирана спортна дейност и физическа активност

Социални дейности

Социална работа при социално значими заболявания

Психосоциална рехабилитация

Социално-терапевтично консултиране

Клинична логопедия

Логопедия 

Спортен мениджмънт и маркетинг

Управление на здравните грижи

Кинезитерапия

Спортна подготовка в детско-юношеската възраст

Факултет по изкуствата

За специалности

Вяра Дюлгерова

Музикално възпитание и обучение

тел. +359 73  588 533

Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства

e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Интернет, нови медии и култура

Културно наследство и културен туризъм

Графичен и рекламен дизайн в модата

Музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации

Теория и критика на хореографското изкуство

Хореографска режисура

Филмова и телевизионна режисура

Филмово и телевизионно операторство

Филмов и телевизионен монтаж

Театрална режисура

Актьор за кино и телевизия

Медии, продуценство и бизнес

Звукорежисьор за електронни медии и филмово производство

Стопански факултет

За специалности

Миглена Василева

Бизнес администрация

тел. +359 73  588 560

Бизнес мениджмнът и маркетинг

e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Корпоративен мениджмънт

Управление на проекти

Управление на регионалното развитие

Мениджмънт на човешките ресурси в бизнеса

Финанси

Икономика на публичната сфера

Международен бизнес

Счетоводно-финансов мениджмънт

Логистика

Дигитални финанси (Fintech)

Дигитален маркетинг

Маркетинг, иновации и брандинг

Одит

Управление на туристическите агенции

Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт

Иновации и предприемачество в туризма

Управление на събития (event management)

Управление на устойчивия туризъм

Бизнес маркетинг и реклама

Философски факултет

За специалности

Гергана Ангелова

Философия

+359 73  588 520

Социология и антропология на религията

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Социологически изследвания и политически маркетинг

Юридическа психология

Психология на управлението

Училищна психология

Криминална психология

Социални и културни политики в Европейския съюз

Социален мениджмънт и публични комуникации

Философия и психоанализа

Гражданско образование

Практическа философия

Клинична психология

Природо-математически факултет

За специалности

Христина Ковачева

Технологии на обучението по математика и информатика

тел. +359 73  588 531

Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Физика на атомното ядро и елементарните частици

Енергиен мениджмънт и устойчиво енергийно развитие

Биологично активни вещества и лекарствени средства

Метрология в химията

Химия и екология

Природно и историческо наследство

Регионално развитие

Екология и опазване на околната среда

Информационни технологии в екологията (от професионално направление 4.4. Науки за земята)

Информатика

Биоинформатика

Бизнес информатика и иконометрия

Икономическа математика

Географски информационни системи

Информационни системи и технологии

Технически факултет

За специалности

Виолета Войнова

Компютърни системи и технологии

тел. +359 73  588 551

Кариерно развитие и предприемачество

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дизайн и технологии за облекло и текстил

Електроника

Комуникационна техника и технологии

Автотехническа експертиза

Биомедицински системи и технологии

Инженерна безопасност

Безжични технологии и електромагнитна съвместимост

Надеждност, ергономия и инженерен дизайн

Геопространствено разузнаване и анализи

Мениджмънт и икономика на околната среда

Регионален мениджмънт и градска икономика

Социална логистика

Корпоративна сигурност

Технологично предприемачество

Аутсорсинг и киберсигурност