1. ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТ „ПРОВЕЖДАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В АСОЦИИРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ (2.2)“ 

2. ПОКАНА за подбор на участници в Дейност 12 „ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И УЧЕНИ, В Т. Ч. МОБИЛНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ И МОБИЛНОСТ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

3. ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТ „ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ КЛУБОВЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ И ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ“ 

4. 
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕНЗИВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ  НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

5. ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ НАУКИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

6. ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА БАЗИСЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК I-НИВО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

7. ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ  ЗА УЧАСТИЕ В ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ И ИНТЕНЗИВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

8. ПОКАНА за подбор на експерти за провеждане на обучения на студенти за развитие на техните предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност

9. Покана за избор на преподаватели за участие в езикови курсове и интензивни обучения за усъвършенстване на дигиталните умения на преподавателите

10. Покана за подбор на участници в дейност 10

11. Покана за избор на експерти за разработване на дигитални учебни програми и разработване и внедряване на дигитално учебно съдържание

12. Покана за избор на преподаватели за участие в езикови курсове и интензивни обучения за усъвършенстване на дигиталните умения на преподавателите

13. Покана за подбор на участници в Дейност 10 „Организиране на студентски клубове и провеждане на допълнителни обучения за студентите

14. Invitation for the selection of experts for the development of digital curricula

15. ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ И ИНТЕНЗИВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

16. ПОКАНА за избор на експерти за провеждане на базисен курс по английски език II-ниво

17. ПОКАНА за подбор на участници в Дейност 13 „ВХОДЯЩА МОБИЛНОСТ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: ПРИВЛИЧАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

18. INVITATION for the selection of participants for Activity 13 "INCOMING MOBILITY FOR TEACHING: ATTRACTING FOREIGN TEACHERS

19. Покана за подбор на участници в Дейност 10 „Организиране на студентски клубове и провеждане на допълнителни обучения за студентите, насочени към развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“

20. Покана за експерти за провеждане на обучения на студенти

21. Покана за подбор на участници в Дейност 12 „ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И УЧЕНИ, В Т. Ч. МОБИЛНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ И МОБИЛНОСТ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (3.5)

22. Покана за подбор на участници в Дейност 6 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В АСОЦИИРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ (2.2)“

23. Покана за подбор на експерти за провеждане на обучения на студенти за развитие на техните предприемачески умения

24. ПОКАНА за подбор на експерти за провеждане на обучения на студенти за развитие на техните предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в изпълнение на Дейност 10

25. Покана за участие в Дейност 7

26. ПОКАНА за експерти за провеждане на обучения на студенти -ПЕТО КЛАСИРАНЕ