2022-06-08

ПОКАНА
за подбор на участници в Дейност 10 „Организиране на студентски клубове и провеждане на допълнителни обучения за студентите, насочени към развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ по проект BG05M2OP001- 2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр.Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“

В Югозападен университет „Неофит Рилски“ се изпълнява проект финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“.С настоящата покана, уведомяваме, че:

1. Стартира процедура за подбор на студенти за участие в следните клубове:
Клуб „Дигитална креативност“ Клуб „Медии и технологии“
Клуб „Иновации и предприемачество“
Основна задача на клубовете е разширяването и усъвършенстването на професионалната подготовка на членовете чрез създаване на необходимата среда за развитие на лидерски качества у студентите, за усвояване на умения, необходими в процеса за търсене на работа, за придобиване на умения за дебатиране, за представяне на информация пред аудитория, за изпълнение на практически задачи, което да подпомогне студентите за адекватна реализация на пазара на труда. За разширяване на практическите и теоретичните знания на студентите се предвижда организиране на събития с български и чуждестранни експерти, провеждане на разнообразни уъркшопи, дискусии, ролеви игри и други. В рамките на студентските клубове се предвижда провеждане на допълнителни обучения на студенти по „Предприемачески умения“,„Презентационни умения“ и „Дигитална креативност“, всяко с продължителност - 40 часа.

2. Стартира процедура за подбор на студенти за участие в обучение по:
Предприемачески умения
Презентационни умения
Дигитална креативност


Целта е студентите да развият предприемачески умения, да усвоят комплексни познания разширяващи възможностите на студентите да представят своите идеи и разработки пред различна по характер публика, умения за водене на бизнес преговори, да развият дигитални, креативни и меки умения чрез използване на съвременни програмни езици и програмни продукти за графичен дизайн и продуктово представяне, програмни продукти за управление на проекти и други, за да взимат активно участие в различни научно-изследователски проекти, конференции,

семинари и др. С тази инициатива се цели студентите да бъдат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Всяко от обученията е предвидено да бъде в рамките на 40 академични часа и да се провежда в малки групи – до 10 човека, в зали и с технически средства на университета.На завършилите обучението ще се издава Сертификат.Обученията ще бъдат организирани така, че да не пречат на обучителния процес в университета. Конкретният график за провеждане на обученията ще бъде направен след избора на обучаеми.

Изисквания:
1. Да са студенти в образователно квалификационна степен бакалавър или магистър, редовно или задочно обучение;
2.Да бъдат студенти от професионалните направления по проекта 5.3 KОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, 4 НАУКИЗА ЗЕМЯТА и 3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Заинтересованите лица за включване като участници в студентските кубове и като обучаеми по едно или повече от предвидените обучения по Дейност 10 от проекта трябва да представят следните документи:
1. Заявление до Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за участие в конкурса по образец на проекта (наличен на страницата на Югозападен университет „Неофит Рилски“);
2. Копие от документ/и удостоверяващ, че кандидатът е студент в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по съответното професионално направление.

Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Заявлението и приложените към него документи се подават лично от кандидата или чрез пълномощник на адрес: гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, Ректорат на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в стая 214. Лице за контакт: г-жа Антония Донева.Заявлението и приложените към него документи може да се подават и по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Краен срок за подаване на документи за сформиране на студентски клубове: 15.06.2022 г. (включително), до 16:00 часа.
Краен срок за подаване на документи за участиие в обучения по „Предприемачески умения“, „Презентационни умения“ и „Дигитална креативност“: 15.06.2022 г. (включително), до 16:00 часа.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р Петър Миланов-  началник  отдел  "Научни  проекти",  проф.  дтн  Петър  Апостолов  –  ръководител  катедра„Комуникационна и компютърна техника и технологии“ при Технически факултет, доц. д-р Радослав Мавревски - координатор по проекта. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за запознаване в детайли с темите и графика на обучението.

Срок за обявяване на одобрените кандидати 16.06.2022 г. до 16:00 ч. за сформиране на студентски клубове.

Срок за обявяване на одобрените кандидати 16.06.2022 г. до 16:00 ч. за сформиране на групи за провеждане на обучения по „Предприемачески умения“, „Презентационни умения“ и „Дигитална креативност“. Дата на публикуване: 08.06.2022 г., гр. Благоевград