Заявлление образец- обучители АЕ

Заявление за участие в обучителни курсове АЕ ИН - преподаватели

Заявление образец- обучители дигитални компетентности

Заявление за участие в обучителни курсове ДК - преподаватели

Заявление образец УП - експерти 

Заявление за участие в краткосрочна специализация - преподаватели

Заявление за участие в мобилност- постдокторанти и учени

Заявление за участие в мобилност- студенти и докторанти

Заявление за участие в обучителни курсове - студенти

Заявление за участие в студентски клуб - студенти

SUMMARY for participation in a competition for the selection of experts for work on  Activity 2  and Activity 3

Кратко резюме за участие в конкурс за подбор на експерти

Заявление за участие в Дейност 2 и Дейност 3

APPLICATION for participation on Action 2 and Action 3

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВХОДЯЩА МОБИЛНОСТ по Дейност 13 „ВХОДЯЩА МОБИЛНОСТ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: ПРИВЛИЧАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

APPLICATION FOR INCOMING MOBILITY PARTICIPATION in Activity 13 “INCOMING MOBILITY FOR TEACHING: ATTRACTING FOREIGN TEACHERS (3.6)”

Заявление за участие в Дейност 7