ПОКАНА
за избор на преподаватели за участие в езикови курсове и интензивни обучения за усъвършенстване на дигиталните умения на преподавателите, които ще бъдат организирани в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св.Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“

 

Уважаеми колеги,

В Югозападен университет „Неофит Рилски“ се изпълнява проект финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001- 2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“.

За   реализиране   на   дейност   5   „ОБУЧЕНИЯ   НА   ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ   ОТ ЮЗУ „НЕОФИТ  РИЛСКИ“,   НВУ   ''ВАСИЛ   ЛЕВСКИ''  И  СУ   ''СВ.  КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ''  В БЪЛГАРИЯ (2.1)“ по проект BG05M2OP001-2.016-0005, с настоящата покана, каним преподаватели от Югозападен университет „Неофит Рилски“, които имат желание да се включат като обучаеми за участие в езикови курсове и интензивни обучения за усъвършенстване на дигиталните умения на преподавателите, представени в таблица 1 (за езиковите курсове) и таблица 2 (за интензивните обучения за усъвършенстване на дигиталните умения на преподавателите):

Таблица 1

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

УЧЕБИ ЧАСОВЕ

БРОЙ ОБУЧЕМИ

Курс по професионална терминология на английски езикв областта на икономическите науки

24

15

Базисен курс по английски език I-во ниво

160

40

Базисен курс по английски език II-ро ниво

80

60

Таблица 2

ИНТЕНЗИВНИ ОБУЧНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕНА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

УЧЕБИ ЧАСОВЕ

БРОЙ ОБУЧЕМИ

Курс по използване на съвременни дидактически средства

24

20

Курс по подготовка на материали в електронен формат

24

20

Курс по използване на облачни технологии в обучението

24

20

Курс по използване на платформи за асинхронно и синхронно обучение обучението

24

20

Курс по създаване на видеоклипове и учебни филми

24

20

Обученията по чужд език ще спомогнат за включването на по-голям брой преподаватели в краткосрочни специализации в асоциираните партньори, както и в изходящите мобилности с цел обучение, преподаване и научноизследователска дейност. Формираните компетенции от преподавателите в резултат от осъществяване на дейността ще допринесат за повишаване на качеството на учебния процес и ще създадат възможност за привличане на чуждестранни студенти в новите магистърски образователни програми.

Обученията за усъвършенстване на дигиталните умения на преподавателите ще спомогнат за повишаване на дигиталните умения на академичния състав, както и ще подобрят уменията им за работа с уеб-базирани образователни технологии. Формираните компетенции от преподавателите в резултат от осъществяване на дейността ще допринесат за повишаване на качеството на учебния процес и ще създадат възможност за привличане на студенти в новите магистърски образователни програми.

В обученията ще бъдат включени преподаватели от направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, както и преподаватели, които водят или ще водят дисциплини по направленията, включени в проекта. Броят на преподавателите, които ще бъдат обучени по всеки един от курсовете и продължителността на обучението (в брой учебни часове) по всеки един от курсовете са представени в таблица 1 (за езиковите курсове) и таблица 2 (за интензивните обучения за усъвършенстване на дигиталните умения на преподавателите). Всеки един от курсовете ще се проведе по предварително подготвен график, който ще бъде съобразен с възможностите на участниците.

Заинтересованите преподаватели за участие в езикови курсове и интензивни обучения за усъвършенстване на дигиталните умения на преподавателите, представени в таблица 1 (за езиковите курсове) и таблица 2 (за интензивните обучения за усъвършенстване на дигиталните умения на преподавателите) по проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“ трябва да представят следните документи:

  1. Заявление до Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за участие в конкурса по образец на проекта (наличен на страницата на Югозападен университет

„Неофит Рилски“);

  1. Автобиография по образец на проекта (наличен на страницата на Югозападен университет „Неофит Рилски“);

  2. Копие от документи    за    придобити   образователни    степени    и    допълнителна професионална квалификация (специализация);

  3. Копие от официални   документи,   които   удостоверяват   продължителността   на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други).

Минимални и специфични изисквания за участие в езиковите курсове и интензивните обучения за усъвършенстване на дигиталните умения на преподавателите:

  • преподаватели от Югозападен университет „Неофит Рилски“ в направление

5.3 Комуникационна и компютърна техника и технологии, както и преподаватели, които водят или ще водят дисциплини по направленията, включени в проекта.

Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Заявлението и приложените към него документи се подават лично от кандидата или чрез пълномощник на адрес: гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, Ректорат на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в стая 214. Лице за контакт: г-жа Антония Донева.

Заявлението и приложените към него документи може да се подават и по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението и приложените към него документи следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Краен срок за подаване на документи: 25.05.2022 г.(включително), 16:00 часа

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р Петър Миланов -  началник   отдел  "Научни   проекти",   проф.  дтн   Петър  Апостолов   – ръководител  катедра „Комуникационна и компютърна техника и технологии“ при Технически факултет, доц. д-р Радослав Мавревски - координатор по проекта. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за запознаване в детайли с темите и графика на обучението.

Срок за обявяване на одобрените кандидати 26.05.2022 г. до 16:00 ч.

 

Дата на публикуване: 18.05.2022 г. гр. Благоевград