Форма на обучение / Информационен пакет

редовна форма на обучение, за студенти, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” в същото професионално направление 9.1 Национална сигурност – 1 година /2 семестъра/  - 2 семестъра - Информационен пакет

редовна форма на обучение, за студенти, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” в друго професионално направление, различно от професионалното направление 9.1 Национална сигурност – 2 години /4 семестъра/  - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Магистърската  програма по специалността "Национална сигурност" предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областта на  сигурността.

Програмата има за цел да осигури на обучаваните специализирани знания за работа в различните управленски и административни звена в сферата на националната сигурност. Това ще им даде възможност да бъдат адаптивни към променящата се среда за сигурност, както и да се включат в процеса на прилагане на нови форми на взаимодействие между държавата, бизнеса и неправителствения сектор, с цел противодействие на рисковете и заплахите за националната сигурност и гарантиране защитеност на гражданите и демократичните институции, които са органична част от общите усилия в ЕС и НАТО, водещи до реализиране на визията за единно пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

Програмата за обучение е изградена на основание на  концепцията за оптимално хармонизиране подготовката с цел получаване на базова компетентност в областта на гражданските и военните  аспекти на сигурността и възможността за реализация в структурите им за управление.

Обучението по специалността ще се осъществи чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.