Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2027 година

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

В магистърската програма "Звукорежисьор за електронни медии и филмово производство" в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство се обучават студенти след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър"/"Магистър" по специалности "Електронни технологии в музиката", "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене) и "Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)" в  професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство и специалност "Педагогика на музикалното изкуство" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., редовна форма на обучение.

Организация на обучението

Учебният план е с общ хорариум 495 ч. и дава общо 60 ЕСТS кредита, разпределени поравно за двата семестъра в съответствие с държавните изисквания.

Магистърската програма включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Образователни цели на магистърската програма

Обучението в магистърската програма "Звукорежисьор за електронни медии и филмово производство" има за цел да подготви специалисти с образователно-квалификационни параметри, които им дават възможност за пълноценна реализация в звукозаписни студия за производство на CD и DVD, за озвучаване и обработка на звука за електронни медии - радио и телевизия, за производство на документални, анимационни, късометражни и игрални филми, за музикални предавания, за музикални монтажи и оформления, за управление на звуковата материя при музикални изпълнения.

Квалификация и кариерно развитие

Студентите, успешно завършили обучението в магистърска програма "Звукорежисьор за електронни медии и филмово производство"  са подготвени да извършват специализирана професионална дейност в сферата на звуковата обработка и дизайн.

Завършилите тази магистърска програма ще могат да осъществяват научноизследователска, научно-приложна и художествено-творческа дейност (според изискванията на "Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователни степени "бакалавър", "магистър" и "специалист" - чл.9 ал.2") и да получат професионална реализация в качеството си на експерти или консултанти както следва:

 • Звукорежисьор за радиопредавания;
 • Звукорежисьор за телевизионни предавания;
 • Звукорежисьор за озвучаване на игрални документални, анимационни и късометражни филми;
 • Музикален оформител за озвучаване на реклами;
 • Звукорежисьор за звукозаписни студия, за производство на CD и DVD, ;
 • Звукорежисьор за озвучаване на театрални спектакли, концерти, ансамбли и др.;
 • Преподаватели във Висши училища за учебни дисциплини в сферата на обработка на звука;

Длъжности:

По националната класификация на длъжностите и професиите в Република България (2011 г.) длъжностите, които магистрите-звукорежисьори могат да заемат, са от:

 • единична група 5005- Тонрежисьор;
 • единична трупа 5006 - Звуков дизайнер;
 • единична група 3009 - Звукооператор, смесител на звукове
 • единична група 3010 - Звукотехник
 • единична група 3014 - Оператор, аудиосъоръжения
 • единична група 3035 - Тоноператор
 • единична група 3038  - Първи асистент, звукорежисьор
 • единична група 3039  - Специалист, звукови ефекти

Завършилият магистърска степен "Звукорежисьор за електронни медии и филмово производство" има право :

 • да специализира в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение;
 • да продължи образованието си в образователно-квалификационна степен "доктор".