Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по професионално направление 8.3 “Музикално и танцово изкуство”, професионална квалификация: Хореограф-режисьор  - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2027 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата, катедра Хореография.

 Анотация

Предлаганата магистърска програма по специалност "Хореографска режисура", с професионална квалификация - магистър "хореограф-режисьор" е продължение на съществуващите в катедра "Хореография" две бакалавърски програми - по специалност "Съвременна хореография" с професионална квалификация - бакалавър "хореограф-режисьор" и по специалност "Българска народна хореография", с професионална квалификация бакалавър "хореограф".

Завършилите магистърската програма "Хореографска режисура" се подготвят за:

  • работа в съвременните условия в областта на хореографията
  • художествено-творческа дейност за реализация на постановки и хореографски спектакли;
  • ръководство на специализирани институции за танцово изкуство - професионални и любителски формации, училища и школи по танци,  клубове и и др.;
  • преподавателска дейност в различните нива на образователната система в България;
  • експертна, контролна и административна дейност, свързана с танцовото изкуство, в областта на културата и образованието.