Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по професионално направление 8.3 “Музикално и танцово изкуство” - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2027 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Завършилите магистърската програма  "Теория и критика на хореографското изкуство" са подготвени за работа в областа на теорията и критиката на танцовото изкуство. Те притежават изградени компетентности, свързани с:

  • овладяване на постиженията в съвременната теория и критика в областта на хореографското изкуство;
  • професионални умения за създаване на научна и учебна специализирана литература;
  • умения в оперативната критика - критически анализ на хореографско произведение, творчески портрети и оценка дейността на хореографи
  • Умения за преработване на литературна творба в  либрето, сценарен план
  • Текстово проектиране на хореографско проиезведение

Придобилите образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "хореограф - хореолог" могат да се реализират като:

  • експерт по танцово изкуство;
  • ръководител на проекти, свързани с хореографията  и танцовата култура;
  • преподавател по танцово изкуство в различните звена и степени на образователната система в България;
  • автор на научна и учебна специализирана литература;
  • контролни, ръководни и административни длъжности в системата на образованието и културата