Форма на обучение / Информационен пакет


Обучение с продължителност 1 година – 2 семестъра - информационен пакет
Обучение с продължителност 2 години – 4 семестъра - информационен пакет

 

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

 

 Анотация

Магистърската програма „Спортна подготовка в детско-юношеската възраст“ осигурява придобиване на теоретични знания, практически умения и компетенции, позволяващи планирането, организирането и провеждането на тренировъчен процес по избран вид спорт в детско-юношеска възраст.

Дисциплините, заложени в учебния план, изграждат задълбочена и специализирана  подготовка на студентите, гарантиращи им професионалната реализация.

Целта на обучението е да даде основни теоретико-методични знания на студентите за същността и управлението на тренировъчния процес при висококвалифицирани спортисти на базата на единен понятиен апарат. По този начин предметът създава необходимата методологична основа за по-високо качество на обучението по съответния спорт и дисциплина.     

Области на професионалната реализация

Длъжностите, които могат да заемат са според националната класификация на професиите и длъжностите на Република България, 2011 г.:

3422    Спортни треньори, инструктори и сродни на тях

3001    Арбитър, спортен

6002    Треньор

3003    Помощник-треньор

6004    Старши треньор

3006    Стартьор

3008    Служител, спортна организация

3009    Организатор, спортни прояви и първенства

7011    Главен треньор