Форма на обучение / Информационен пакет

Задочна – 3 семестъра

  1. За придобилите ОКС „Бакалавър“ по специалност „Медицинска сестра“ или „Акушерка“.
  2. Специалност от професионално направление Здравни грижи на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по...“ и една от специалностите „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Социален мениджмънт“ или „Здравен мениджмънт“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ Информационен пакет

 Акредитация

 Срок на валидност на акредитацията до следващата програмна акредитация съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на професионалните направления.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“

 Анотация

Обучението в магистърска програма "Управление на здравните грижи" е в професионално направление 7.4. Обществено здраве и е предназначено за лица, завършили ОКС "Бакалавър по специалност „Медицинска сестра“ или „Акушерка“. Специалност от професионално направление Здравни грижи на ОКС „професионален бакалавър по...“ и една от специалностите „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Социален мениджмънт“ или „Здравен мениджмънт“ на ОКС „бакалавър“

Обучението в магистърската програма е насочено към подготовка на ръководители в областта на здравните грижи и преподаватели по практика на бъдещи здравни специалисти – медицински сестра, акушерка и др. Завършилите магистърската програма получават задълбочени знания за методите за здравни анализи и оценки, икономика на здравеопазването, медицинска статистика и информатика, правни, социални, психологически и педагогически науки, необходими при организиране, контролиране и управление на здравните грижи. Задълбочено се изучава методика на обучение по порактика и методология на научноизследователската работа. Магистрите по „Управление на здравните грижи“ получават и педагогическа квалификация, която им дава възможност да обучават студенти от регулираните професии от професионално направление „Здравни грижи“.

Професионалната реализация обхваща длъжности на ръководители в здравеопазването – главна медицинска сестра, главна акушерка, старша медицинска сестра, старша акушерка; ръководители в областта на услугите за грижи за възрастни хора; преподаватели във висши училища; експертни позиции по здравни грижи в общинската, областната и националната здравна администрация.

Магистрите по „Управление на здравните грижи“ получават професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика".