Форма на обучение / Информационен пакет

Редовна форма на обучение и задочна форма на обучение - Информационен пакет

 

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 

 Анотация

es sf                                                      noir

Югозападният университет „Неофит Рилски“, в качеството си на водеща организация по проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове ще провежда съвместно обучение с Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново (партньор по проекта) по специалност „Аутсорсинг и киберсигурност“ за ОКС „Магистър“.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „Магистър-инженер“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

Магистърската програма „Аутсорсинг и киберсигурност“ е изградена около рамката за техническа компетентност и концепцията за „хибридност” на специалностите чрез съчетаване на  модерното инженерно образование, с акцент върху технологиите, със задълбочени и комплексни познания в областта на икономиката, предприемачеството и управлението.

В сферата на аутсорсинга и киберсигурността се дават знания и умения, покриващи интердисциплинарния характер в същността на кибервойната, като явление. В процеса на обучение се систематизират знанията относно методологията за планиране и организиране на киберзащита, като се изучават основите на свойствата на елементите на киберпространството – комуникационни мрежи, информационни системи, криптографски системи, анализ и оценка на риска, архитектурен анализ на системи, киберсигурност, моделиране на системи за киберсигурност, приложни аспекти на киберсигурността.

Целта на специалността „Аутсорсинг и киберсигурност ” е да подготви магистър-инженери, имащи знания и професионални умения, които да осигуряват превенцията и защитата на съвременните информационни и мрежови системи от различни кибератаки и опити за неправомерен достъп до информационни ресурси както в държавни структури, така и във фирми, бизнес организации, доставчици и потребители на информационни услуги.

Аутсорсингът става все по-популярна форма на работа в цял свят, като много държавни институции и компании в различни браншове използват услуги за аутсорсинг на бизнес процеси.

Срок на обучение:

1 година – за завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от 5.3. Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техник, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки или професионално направление 3.7. Администрация и управление.

–––––––––––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––––––––––––––– 

BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.