Форма на обучение / Информационен пакет

Редовна форма на обучение и задочна форма на обучение - Информационен пакет

 

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 

 Анотация

es sf                                                      noir

Югозападният университет „Неофит Рилски“, в качеството си на водеща организация по проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет „Васил Левски“  – гр. Велико Търново и Софийски университет „Св. Климент Охридски“  – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове ще провежда съвместно обучение с Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново (партньор по проекта) по специалност „Технологично предприемачество“ за ОКС „Магистър“.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „Магистър-инженер“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

Магистърската програма „Технологично предприемачество“ е изградена около рамката за техническа компетентност и концепцията за „хибридност” на специалностите чрез съчетаване на модерното инженерно образование, с акцент върху технологиите, със задълбочени и комплексни познания в областта на икономиката, предприемачеството и управлението.

Целта на специалността „Технологично предприемачество” е да подготви магистър-инженери, имащи знания и професионални умения в две ключови области на иновациите в информационните и комуникационни технологии и на предприемачеството.  Магистърска програма цели да предостави на обучаващите се студенти необходимите знания и умения за следващото поколение иноватори и предприемачи. В бъдещата си работа магистър-инженерите по технологично предприемачество ще са способни да изградят собствен стартъп или да отговарят за развитието на иновативни продукти в глобални организации.

Срок на обучение:

1 година – за завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от професионално направление 5.1. Машинно инженерство, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, професионално направление 5.13 Общо инженерство, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., или професионално направление 3.7. Администрация и управление.

–––––––––––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––––––––––––––– 

BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.