Форма на обучение / Информационен пакет

Редовна форма на обучение и задочна форма на обучение - Информационен пакет

 

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 

 Анотация

es sf                                                      noir
Югозападният университет „Неофит Рилски“, в качеството си на водеща организация по проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове ще провежда съвместно обучение със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София (партньор по проекта) по специалност „Геопространствено разузнаване и анализи“ за ОКС „Магистър“.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „Магистър-инженер“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.
Магистърската програма „Геопространствено разузнаване и анализи“ се базира на концепцията за „хибридност” на специалностите чрез съчетаване на модерното инженерно образование, с акцент върху технологиите. Развитието на съвременните комуникационни и компютърни технологии направи вече задължително използването им и в науките за Земята, в частност в геоинформационните технологии. Благодарение на съвременните комуникационни и компютърни технологии събирането, обработването, анализирането и моделирането на геопространствени данни и геоинформационни ресурси става много по-лесно. Заради този технологичен бум и експресното навлизане на съвременните комуникационни и компютърни технологии в геоинформационните системи е необходимо да бъдат обучени и подготвени висококвалифицирани инженери и специалисти, които да проектират, внедряват и поддържат комуникационните и компютърните системи за геоинформационните технологии. В отговор на тази потребност е настоящата интердисциплинарна магистърска програма „Геопространствено разузнаване и анализи”. Тя е в съответствие с актуалните тенденции, свързани с търсенето на висококвалифицирани специалисти, способни да реализират във висока степен на самостоятелност и отговорност своите знания, умения, лични и професионални компетентности в областта на ИКТ, геоинформационните технологии.
Целта на специалността „Геопространствено разузнаване и анализи” е да подготви магистър-инженери, имащи знания и професионални умения, в множество интердисциплинарни сфери на науката, включващи комункационни и компютърни технологии, геоинформационни технологии и свързаните с тях геопространствени данни и геоинформационни ресурси. Програмата за обучение е разработена с цел осигуряване на студентите с необходимите специализирани знания, умения и компетенции, които да им позволят да, изграждат и поддържат комуникационните системи, чрез които се събират, обработват геопространствени данни и информация. Да анализират, управляват и интегрират геопространствени данни и информация, както и да създават специализирани ИТ приложения чрез възможностите на съвременните компютърни технологии, насочени към решаването на различни по характер проблеми, свързани с географското пространство и обектите и явленията, развиващи се в него. Да осъществяват ефективен процес по търсене, идентифициране и обработка на данни и информационни ресурси, свързани и реферирани към отделните части на географското пространство. Да проектират и разработват специализирани геоинформационни решения и приложения, свързани със събирането, обработката, анализа, управлението и споделянето на геопространствени данни и информация. Да познават принципите и стандартите за геопространствени данни, както и да са в състояние да осигуряват тяхното ефективно управление, организация и защита. Да работят на професионално ниво със съвременни геоинформационни технологии и решения, включително мобилни ГИС, ГНСС, настолни и сървърни ГИС, както и системи за събиране, обработка и анализ на данни, получени чрез дистанционни изследвания.
Срок на обучение:
1 година – за завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, професионално направление 5.13 Общо инженерство, професионално направление 4.4. Науки за земята или професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
–––––––––––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––––––––––––––––––
BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.