Форма на обучение / Информационен пакет

редовно и задочно

 

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 

 Анотация

Срок на обучение:

  • 1 година – за придобили ОКС „Бакалавър“ по специалности от професионални направления 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, професионално направление 5.11. Биотехнологии, 5.13.Общо инженерство, 4.1. Физически науки и 4.6. Информатика и компютърни науки.
  • 2 година – за придобили ОКС „Професионален бакалавър“ по специалности от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.

2 години –  за придобили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от професионални направления, различни от професионалните направления: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, професионално направление 5.11. Биотехнологии, 5.13.Общо инженерство, 4.1. Физически науки и 4.6. Информатика и компютърни науки.