Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 

 Анотация

Срок на обучение:

  • 1 година – за придобили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.
  • 2 години –  за придобили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от професионални направления, различни от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.