Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно - 4 семестъра - Информационен пакет

задочно - 2 семестъра - Информационен пакет

задочно - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 Анотация

Предназначение на специалиста:

Завършилите тази специалност са подготвени за  професионална дейност в една от най-перспективните технически области, свързана с използването и внедряването на компютърни системи и информационни технологии във всички сфери на стопанската дейност на страната - промишленост, държавен и частен бизнес, здравеопазване, транспорт, банково дело, комуникации, екология, образование, услуги и др.

Обучението на специалистите по магистърската програма на Компютърни системи и технологии е съобразено с Българския и световен опит на базата на задълбочен анализ на учебните планове и програми за аналогични специалности на наши и чуждестранни висши учебни заведения.

Структура и организация на учебния процес:

- Обучението се извършва по задължителни и избираеми дисциплини.

- Продължителността на всеки семестър и изпитните сесии се определят с график, утвърден от Ректора на Университета.

- Организационните форми за провеждане на учебния процес са: лекции, семинарни и лабораторни упражнения.

- Проверяването и оценяването на знанията и уменията на студентите се извършва чрез писмени изпити, текущи оценки и курсови проекти.