Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно по 2 семестъра за завършилите ОКС бакалавър и ОКС магистър по направления 5.2, 5.3 и 4.6 - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 Анотация

Магистърът по "Електроника" трябва да придобие способността да усъвършенства своите знания и умения, да владее основните компютърни средства и технологии и да има много добра езикова комуникативност, чрез което да поддържа своето професионално ниво на съвременно равнище. Завършилия магистър по специалността "Електроника" ще придобие компетенции, позволяващи:

  • да прилага творчески в своята практика придобитите познания;
  • да осъществява комплексен технико-икономически подход и да прилага съвременни методи и средства при решаване на поставените му инженерни задачи;
  • да проектира и поддържа съвременни електронни системи;
  • да проектира, разработва и адаптира приложно електронни системи за различни области на индустрията, медицината и обществения живот;
  • да извършва проучвателна, експлоатационна, ремонтно-монтажна и организационно-управленческа дейност в малки и средни фирми от бранша, както и да организират собствен бизнес в областта на електрониката;
  • да извършва научно-изследователска дейност;
  • да има добро владеене на английски език;
  • да управляват и да генерира иновативни бизнес проекти в областта на електронните технологии.