Форма на обучение / Информационен пакет

редовно за придобили ОКС "Бакалавър"/"Магистър" по специалности от професионални направления от област на висше образование 5. Технически науки - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 Анотация
Магистърската програма по “Надеждност, ергономия и инженерен дизайн” има за цел да подготви кадри за проучвателна, научноизследователска, аналитична и експертна дейност при оценка на надеждността на индустриални процеси и оборудване и за осигуряване на ергономични и художествено-естетични условия на работа в различни технически сфери на дейност, които да имат знания, умения, навици, нагласи и ценности, необходими да послужат за технически решения и обосновка при оценка на надеждността, ергономичността и художествено-естетическите качества на индустриални средства, обекти и процеси