Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 Анотация

Магистърската програма е предназначена за придобили ОКС "Бакалавър"/"Магистър" по специалности от професионални направления от област на висше образование 5. Технически науки.

Професионалното предназначение на магистър-инженера по инженерна безопасност е да извършва:  проучвателна,  научно-изследователска, аналитична и експертна дейност за осигуряване на инженерна безопасност в различни технически сфери на дейност.

Магистърската програма "Инженерна безопасност"  има за цел да подготви кадри за проучвателна,  научно-изследователска, аналитична и експертна дейност за осигуряване на инженерна безопасност в различни технически сфери на дейност, които да имат знания, умения, навици, нагласи и ценности, необходими да послужат за технически решения обосновка при изготвяне на мерки за минимизиране на съществуващия риск при осъществяване на трудова дейност и да познават основните законодателни положения, регламентиращи дейността на специалистите по безопасност и здраве  и документацията, използвана при подготовката и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.