Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 Анотация

Магистърската програма е предназначена за придобили ОКС "Бакалавър"/"Магистър" по специалности от професионални направления в области на висше образование 5. Технически науки и по специалност "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество" от Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

Магистърската програма "Автотехническа експертиза"  има за цел да подготви кадри за проучвателна,  научно-изследователска, аналитична и експертна дейност при осъществяване на автотехнически експертизи, които да имат знания, умения, навици, нагласи и ценности, необходими да послужат за техническа обосновка при изготвяне на експертен анализ на пътнотранспортни произшествия, необходим за съдебната система и да познават основните законодателни положения, регламентиращи дейността на експертите, и документацията, използвана при подготовката и провеждането на съдебно и служебно разследване на пътнотранспортни произшествия.