Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи дипломи за завършено висше образование ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по следните специалности: Информатика от ПН 4.6.; Компютърни системи и технологии, Комуникационна и компютърна техника от ПН 5.3.; Електроника - ПН 5.2.; Математика от ПН 4.5.; Математика и информатика от ПН 1.3., Приложни оптични технологии; Метрология от ПН 4.1.; Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия от ПН 5.1., както и сходни специалности от същите професионални направления. - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО. - -1 семестъра

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

ЮЗУ "Неофит Рилски" подготвя квалифицирани специалисти по информатика, които могат да прилагат своите знания и умения в областта на науката, културата, образованието и стопанския живот  в Югозападна България, страната и чужбина.

В специалността "Бизнесинформатика и иконометрия" студентите придобиват умения и знания за разработването на приложен софтуер и прилагането на софтуерни технологии в бизнеса. Високата подготовка се постига на базата на широк кръг от учебни курсове.  Съвременната подготовка на студентите от специалността е материално осигурена със компютърна техника от последно поколение и програмни продукти, отговарящи на изискванията на 21 век.

След завършване на тази специалност студентите могат да работят като: програмисти в софтуерни къщи, системни администратори в различни области на стопанската дейност, държавната и публичната администрация, финансовите институции и банките, частни дружества, учебните и здравните заведения, брокерските къщи и др., разработчици, софтуерни инженери и администратори на информационни системи, научни работници, специалисти в областта на проектиране и управление на бази от данни,  и други.

Завършилите образователно-квалификационната степен Магистър по информатика получават:

  • задълбочени познания върху основите модели и системи и в прилагането на програмни и информационни технологии;
  • възможност да внедрява информационни продукти и информационни системи в различни области на бизнеса и да оценява системи и  да разработва модели за оценка на финансовия риск във финансовите пазари, застраховането, осигуряването и др.
  • способността да разработва и внедрява софтуерни приложения;
  • сериозна теоретична подготовка в областта на информатиката и математиката, и солидни практически умения, отговарящи на съвременните европейски стандарти и изисквания.
  • формиране на афинитет и способности за самостоятелна научно-изследователска и проектантска дейност.
  • основа за продължаване на образованието в образователната и научна степен "Доктор".
  • добри възможности за реализация като специалисти в страната и чужбина.
  • начин на мислене и афинитет (отвореност) към бързо променящите се изисквания на информационното общество.

При завършване на магистърската степен студентът ще бъде способен да се реализира и да заема позиции, изискващи:

• задълбочени познания върху основите модели и системи и в прилагането на програмни и информационни технологии;

•да внедрява информационни продукти и информационни системи в различни области на бизнеса;

•да оценява системи и разработва модели за оценка на финансовия риск във финансовите пазари, застраховането, осигуряването и др.

•да разработва и внедрява софтуерни приложения.