Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи дипломи за завършено висше образование ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по следните специалности: Информатика от ПН 4.6.; Компютърни системи и технологии, Комуникационна и компютърна техника от ПН 5.3.; Електроника - ПН 5.2.; Математика от ПН 4.5.; Математика и информатика от ПН 1.3., Приложни оптични технологии; Метрология от ПН 4.1.; Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия от ПН 5.1., както и сходни специалности от същите професионални направления. - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

ЮЗУ "Неофит Рилски" подготвя квалифицирани специалисти по информатика, които могат да прилагат своите знания и умения в областта на науката, културата, образованието и стопанския живот  в Югозападна България, страната и чужбина.

Специалистите "Магистър по информатика" в областта на Информационните технологии в екологията успешно могат да се реализират като: програмисти, системни и мрежови администратори и проектанти, научни работници, специалисти в областта на проектиране и управление на бази от данни, специалисти по софтуерни технологии, и други.

Завършилите ОКС "Магистър по информатика" получават:

 • задълбочени знания в областта на прилагане на ИТ в екологията.
 • компетентности да развиват и прилагат теоретични методи, математическо моделиране и изчислителна техники за симулация на  системи и процеси в областта на екологията.
 • умения за прилагане на ИТ в опазването, прогностиката и управлението на природните ресурси и приложения в областта на природните и хуманитарните науки, както  и за разработването и изпълнението на съответни проекти, финансирани по различни програми на ЕС.
 • интердисциплинарна подготовка и възможност за изследвания в  областта на съвременната екология, екологичното моделиране и прогнозирането на природните компоненти и човешкото общество.
 • сериозна теоретична подготовка в областта на информатиката и математиката, и солидни практически умения, отговарящи на съвременните европейски стандарти и изисквания.
 • формиране на афинитет и способности за самостоятелна научно-изследователска и проектантска дейност.
 • основа за продължаване на образованието в образователната и научна степен "Доктор".
 • добри възможности за реализация като специалисти в страната и чужбина.
 • начин на мислене и афинитет (отвореност) към бързо променящите се изисквания на информационното общество.

Завършилите магистърска степен информатици трябва да притежават следните знания, умения и компетенции:

 • да провеждат самостоятелно научно-изследователска дейност, да моделират реални процеси и създават компютърни автоматизирани системи за информационно обслужване.
 • да използват математически модели и софтуерни пакети при решаване на реални стопански, инженерни и управленски проблеми в непрекъснати и дискретни макросистеми.
 • да участват в разработване на базови програмни продукти и пакети.
 • да адаптират и внедряват готови програмни продукти и системи.
 • да решават оптимизационни задачи от различен характер.