Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи дипломи за завършено висше образование ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по следните специалности: Информатика от ПН 4.6.; Компютърни системи и технологии, Комуникационна и компютърна техника от ПН 5.3.; Електроника - ПН 5.2.; Математика от ПН 4.5.; Математика и информатика от ПН 1.3., Приложни оптични технологии; Метрология от ПН 4.1.; Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия от ПН 5.1., както и сходни специалности от същите професионални направления - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

ЮЗУ "Неофит Рилски" подготвя квалифицирани специалисти по информатика, които могат да прилагат своите знания и умения в областта на науката, културата, образованието и стопанския живот  в Югозападна България, страната и чужбина.

Обучението в ОКС "Магистър" по специалност "Биоинформатика" включва изучаване на основите на приложната наука, обединяваща компютърната наука с модерната биология, базиран на изучаване на методите и моделите, с които информатиката допринася за развитието на молекулярната биология. Магистърската програма включва дисциплини, които разглеждат основните средства и методи на Биоинформатиката: ДНК, протеинни секвенции и структури, геноми и протеоми, бази данни и извличането на информация, WWW и компютърното програмиране, архивите с бази данни, както и начините за извличане на информация от тях.

Като цяло магистратурата е насочена към изясняване на основните методи на Биоинформатиката, базирани на достатъчно примери, което да даде възможност на завършилите да отговорят на реалните проблеми, срещани в тази област. Изяснява се ролята на Интернет за биоинформатиката, генерирането на използваните бази данни, важността на базите данни и как тези бази се достигат и анализират. В обучението се засягат и някои аспекти на биоинформатиката, каквито са Web-базираното програмиране, компютърното моделиране, както и изучаването на операционни системи (UNIX, Linux) и езици за програмиране (Perl). Обучението на студентите в специалност "Биоинформатика" ще бъде фокусирано върху възможността да се използва богатството на новата информация и да се разработят нови техники и методология за интелигентен информационен анализ, обработка и откриване на знания. Тези ресурси на биоинформатиката ще позволят ефективен достъп на магистрите до геномни данни, позволяващи нови типове анализи чрез компютърно моделиране и експериментално потвърждаване на комплексни геномнни мрежи, които обуславят причините за много човешки болести.

Специалистите "Магистър по информатика" в областта на Биоинформатиката успешно могат да се реализират като: програмисти, системни и мрежови администратори и проектанти, научни работници, специалисти в областта на проектиране и управление на бази от данни, специалисти по софтуерни технологии, и други.

Завършилите образователно-квалификационната степен Магистър по Биоинформатика получават:

 • задълбочени знания в областта на биоинформатиката.
 • умения да развиват и прилагат теоретични методи, математическо моделиране и изчислителни техники за симулация на биологични системи и процеси.
 • интердисциплинарно обучение и възможност за изследвания в различни области на биоинформатиката, включващи теми като ДНК и протеинови бази от данни, протеинова структура и функции, компютърна неврология биомеханика, генетика и управление на земеделски и природни системи.
 • сериозна теоретична подготовка в областта на информатиката и математиката, и солидни практически умения, отговарящи на съвременните европейски стандарти и изисквания.
 • формиране на афинитет и способности за самостоятелна научно-изследователска и проектантска дейност.
 • основа за продължаване на образованието в образователната и научна степен "Доктор".
 • добри възможности за реализация като специалисти в страната и чужбина.
 • начин на мислене и афинитет (отвореност) към бързо променящите се изисквания на информационното общество.

Завършилите магистърска степен информатици трябва да притежават следните знания, умения и компетенции:

 • да провеждат самостоятелно научно-изследователска дейност, да моделират реални процеси и създават компютърни автоматизирани системи за информационно обслужване.
 • да използват математически модели и софтуерни пакети при решаване на реални стопански, инженерни и управленски проблеми в непрекъснати и дискретни макросистеми.
 • да участват в разработване на базови програмни продукти и пакети.
 • да адаптират и внедряват готови програмни продукти и системи.
 • да решават оптимизационни задачи от различен характер.