Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи дипломи за завършено висше образование ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по следните специалности: Информатика от ПН 4.6.; Компютърни системи и технологии, Комуникационна и компютърна техника от ПН 5.3.; Електроника - ПН 5.2.; Математика от ПН 4.5.; Математика и информатика от ПН 1.3., Приложни оптични технологии; Метрология от ПН 4.1.; Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия от ПН 5.1., както и сходни специалности от същите професионални направления. - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО. - 1 семестъра

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

1. ОКС Магистър след бакалавър по същата специалност

Обучението се организира в рамките на 2 семестъра. Изучаваните дисциплини са обособени в 2 основни категории - задължителни и избираеми. В задължителните дисциплини са включени: Невронни мрежи, Цифрови комуникации, Математическо моделиране на дискретни структури и процеси, Кодиране и защита на информацията, Теория на алгоритмите и Програмиране с XML. Общият хорариум на задължителните дисциплини е 360 часа аудиторна заетост.

Предлагат се следните избираеми дисциплини, от които студентите трябва да изберат дисциплини с общ хорариум на аудиторната заетост 150 часa:

 • Високопроизводителни паралелни компютърни системи
 • Отказоустойчиви (Fault-Tolerance) компютърни системи
 • Принципи на Grid-мрежи
 • Бази от знания
 • Практикум по сървърно администриране
 • Проектиране на информационни системи с архитектура клиент-сървър
 • Компонентно-ориентирани софтуерни технологии
 • Съвременни езици за моделиране и проектиране - UML
 • Практикум по аспектно-ориентирано проектиране и програмиране
 • Стаж в ИТ фирма.

Обучението завършва с разработка и защита на дипломна работа или държавен изпит.

2. ОКС Магистър след бакалавър в друго професионално направление

Обучението се организира в рамките на 4 семестъра. В първите два семестъра се изучават основни дисциплини от учебния плана на специалност Информатика ОКС бакалавър. Тези дисциплини са обособени в две категории - задължителни и избираеми. Задължителните дисциплини през първите два семестъра са с общ хорариум от 600 часа. Хорариумът на избираемите дисциплини е 75 часа аудиторна заетост. Задължителните дисциплини са:

 • Функционално програмиране
 • Програмиране и структури от данни
 • Дискретна математика
 • Компютърни архитектури
 • Компютърни мрежи и комуникации
 • Числени методи и математическо оптимиране
 • Алгоритми в графи и мрежи
 • Бази от данни
 • Вероятности и статистика
 • Практикум по програмиране

През първите два семестъра студентите могат да изберат две от следните дисциплини:

 • Практикум по бази от данни
 • Практикум по Perl
 • Практикум по Web дизайн
 • Практикум по комбинаторика, кодиране и криптография
 • Логическо програмиране
 • Софтуерни технологии
 • Комбинаторика, кодиране и криптография

През 3. и 4. семестър студентите се обучават съгласно учебния план за специалност Информатика, ОКС Магистър след бакалавър по същата специалност.

Обучението се осъществява основно от катедра "Информатика".