Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - за завършили: Професионално направление 4.5 Математика или специалност „Математика и информатика” от Професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно - за завършили: Област на висше образование 5. Технически науки или Професионално направление 4.1 Физически науки или Професионално направление 3.8 Икономика - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Завършилите тази магистърска програма притежават задълбочени, профилирани и специализирани знания и умения в областта на съвременните приложения на математиката и математическото моделиране. Чрез включените информатични дисциплини, се гарантират познанията на студентите в областта на информационните системи в икономиката. Една част от дисциплините са избираеми, което дава възможност на студентите да се подготвят по-задълбочено в желана от тях област на теорията и приложенията на математиката, както и да се изучават допълнителни дисциплини в областта на математиката, информатиката, икономиката, застрахователното дело и други. Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа, която ще даде възможност за самостоятелно решаване на актуални за математиката и нейното приложение задачи.

Компетентности на дипломираните по специалността: Всеки дипломиран магистър по математика придобива следните умения: да създава математически модел на ситуация, да доказва математически твърдения и да решава задачи с теоретичен или приложен характер. Това са основните учебни резултати, които позволяват на завършилите магистри по математика да притежават следните компетентности:

Умения за абстракция, логическо развитие на формални математически теории и установяване на връзки между тях;

Способност за математическо моделиране на явления от реалния свят и описване чрез математически апарат на изследваните процеси и явления;

Възможност да се занимават с нови задачи от различни области на познанието;

Способност да разбират задачи и да извличат общите закономерности в тях;

Способност да формулират сложни задачи за оптимизация, да вземат решения и да интерпретират получените решения в термините на контекста на решавания проблем;

Способност да дадат математически аргументи и изводите от тях ясно, точно и на прецизен математически език, в устна и писмена форма за тези, за които е предназначено решението на математическия проблем;

Познаване на процеса на учене и преподаване на математиката в различните степени на обучение.

Перспективи за професионална реализация: Завършилите тази магистърска програма са подготвени да прилагат математическия апарат и да използват новите технологии в различни приложни области - банки, застрахователни компании, икономиката и търговията, научно-изследователски екипи. Завършилите магистърската програма "Икономическа математика" имат възможност да продължат обучението си за получаване на Образователно-научната степен "Доктор". Те могат да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти.

Условия за прием по специалността: кандидатите трябва да притежават ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по: Професионално направление 4.5 "Математика" или Професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по специалност " Математика и информатика".

Курсов отговорник на специалността е доц. д-р Михаил Колев.