Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за специалисти, притежаващи ОКС „бакалавър” по специалностите „География” и „Екология и опазване на околната среда” или еквивалентни на тях - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Областта на Географските информационни системи представлява едно модерно направление на научно - приложни изследвания с широко практическо приложение в различни области. Това обуславя както широкия научен интерес към тази модерна технология, а така също и разностранните приложни направления на обучение в сферата на висшето образование.

Магистърската програма допълва знанията от основния курс по ГИС по фундаментални теоретични направления от бакалавърската степен. Бързото развитие на технологиите осигуряващи пространствена информация и тяхната обработка изисква студентите да придобият повече практически знания и умения за представяне и анализиране на цифровата информация с помощта на ГИС технологията. Това налага по-задълбочено изучаване на различни методи и свързаните с ГИС други технологии, които предоставят пространствени данни.

Целта на програмата е да се подготвят кадри, които да могат да удовлетворят изискванията на българските и европейските институции за работа с пространствени данни. По - широкия спектър от теоретични знания и практическа квалификация в областта на ГИС и дистанционните изследвания, ще помогне на обучаваните да решават своите професионални проблеми от областта на географията, екологията и опазването на околната среда.

Основна предпоставка за постигане на образователните цели е структурата и съдържанието на учебния план. Учебният план е структуриран в два семестъра с минимален брой 60 кредита. Осигурен е баланс между общите профилиращи дисциплини и специализиращите такива, които са ориентирани към специфични приложни области.

Дисциплините са организирани в две групи - задължителни и избираеми, като също е осигурен баланс между тях като учебно натоварване. Във втори семестър е предвидено провеждането на учебна практика. Обучението завършва с разработка на дипломна работа.

Профилиращите дисциплини се групират в три основни групи - Основи и принципи на ГИС; Източници за набиране на данни в ГИС; моделиране в средата на ГИС. Това осигурява подготовка както по базови въпроси, а така също и за практическото използване на Географските информационни системи. Избираемите дисциплини са разделени в две групи, които осигуряват подготовка в различни приложни области на ГИС.

Добре усвоени тези знания ще открият възможност за успешна бъдеща реализация на студентите вече като специалисти в своята професионална област, които да прилагат ГИС технологията. Завършилите студенти могат да намерят своята реализация в различни министерства и техните регионални структури, общински и областни администрации, различни ведомства, където се използва ГИС технологията, за да визуализират, обработват и анализират геопространствена информация.