Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалност “Екология“, „Екология и опазване на околната среда“, „Биология“, „Биология и химия“, „География и биология“ и „Eкохимия“ - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Магистърската програма дава възможност за надграждане на вече придобити фундаментални знания и за изграждане на умения за прилагането на информационните технологии в екологията и опазването на околната среда, за придобиване на знания и умения в областта на съвременната екология, екологичното моделиране и програмирането на природните и антропогенни процеси и прогнозирането на динамиката и риска за природните компоненти и човешкото общество, както и за разработването и изпълнението на съответни проекти, финансирани по различни програми на ЕС.

Основна предпоставка за постигане на образователните цели е структурата и съдържанието на учебния план. Той е разработен в два семестъра и включва задължителни и избираеми дисциплини. Има възможност за изучаване и на факултативни дисциплини, които предоставят допълни знания в различни научни области. Учебният план дава възможност, в зависимост от съчетанието на избираеми дисциплини и разработването на дипломната работа по конкретна тема във втория семестър, да се постигне допълнителна, по-тясно профилирана специализация, гарантираща успешната адаптация на бъдещите магистри към условията на динамичния трудов пазар в България.

Важни условия за постигането на целите на магистърската програма са богатия педагогически, научно-изследователски и практически опит на преподавателите, осигуряващи обучението. Наличието на лекционни и компютърни зали, съвременен лицензиран, специализиран и образователен софтуер и библиотечен фонд, гарантират високото ниво на обучението в програмата. При обучението ще бъдат използвани различни познавателни методи - беседа и дискусия, разработване на задачи и мултимедийно презентиране, методите на електронното обучение и др.

Завършилите магистърската програма студенти могат да се реализират като експерти и служители в различни сфери на приложната екология - наука, законодателна и изпълнителна дейност; в  институти, университети, министерства, агенции, неправителствени организации и др.