Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по друго професионално направление - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

 Магистърската програма за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър по екология и опазване на околната среда" осигурява солидна теоретична и практическа подготовка, като основа за реализация на специалисти във всички области и дейности, свързани с опазването на околната среда. Обучение на студенти в магистърска програма осигурява цялостна научна теоретична и специализирана подготовка по специалността, чрез изграждане на над фундаменталните знания, получени в хода на обучение за степен "бакалавър" по специалността "Екология и опазване на околната среда". Акцентът е върху повишаване на професионалната компетентност и формиране умения за извършване на стратегически и тактически управленски решения, работа в програмите за управление на бизнеса в областта на опазването на околната среда, изпълняващи специализирани изследвания и развитие на творчеството обучение и опит. Придобиването на "магистър по екология и опазване на околната среда" е предпоставка за професионална реализация на студентите, като експерти, държавни служители и ръководители на отдели за управление на околната среда; в областта на информационните системи, околната среда, на структури на министерствата общини и други органи по околна среда, при извършване на научна и преподавателска дейност по въпросите на защита на устойчиво (екологосъобразно) развитие и околната среда и т.н.