Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалност “География”, “История” или “География и история” - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет съвместно с Правно-историческия факултет.

 Анотация

Магистърската програма е насочена към профилиране и задълбочаване на подготовката на специалисти бакалаври от специалностите "География" и "История" и "География и история" в областта на природното и историческото наследство като ресурс за развитие на туризма и допълнителна алтернативна заетост.

Важни условия, гарантиращи постигането на целите са високата квалификация и ерудиция, богатия педагогически, научно-изследователски и практически опит на преподавателите, осигуряващи обучението в магистърската програма. Създадената през годините и непрекъснато разширяващата се материална база, наличието на лекционни и компютърни зали, съвременен лицензиран специализиран и образователен софтуер, библиотечен фонд, собствени сбирки гарантират високото ниво на обучението в програмата.

Основна предпоставка за постигане на образователните цели е структурата и съдържанието на учебния план. Той е разработен в два семестъра за бакалаври от специалностите "География" и "История" и "География и история". За бакалаври от други специалности има синхронизирано разработен четирисеместриален учебен план. Четирисеместриалният вариант на магистърската програма осигурява допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобилите ОКС "бакалавър" по друга специалност, която би била особено полезна за завършилите специалност "Туризъм", за придобиване на задълбочени научно-практически знания в областта на природното и историческото наследство с оглед упражняването на екскурзоводска и туроператорска дейност. Наред с това учебният план предоставя възможност, в зависимост от съчетанието на избираеми дисциплини в последния семестър, да се постигне допълнителна тясно профилирана специализация, гарантираща успешната адаптация на бъдещите магистри към условията на динамичния трудов пазар в България. Тя е свързана не само с теоретични знания, но и с изграждането на умения за презентиране на природното и историческото наследство на България и съставянето на съответни атрактивни туристически продукти. Обучението завършва със защита на дипломна работа.

Широката обща и специализирана култура, която осигурява тази квалификация гарантира на завършилите я студенти конкурентни позиции на туристическия пазар в България, акцентът в развитието на който в последните години се измества към посещението на обекти на природното и историческото наследство. Завършилите магистърската програма ще могат да осъществяват дейност като ръководители на туроператорски услуги, свързана с разработването и обслужването на нови туристически програми и дестинации, или като екскурзоводи и аниматори на туристически услуги, свързани с изнасянето на специализирани беседи за единични обекти или маршрути на познавателния и екологичния туризъм. По този начин се разширяват възможностите им за алтернативна реализация или допълваща заетост, което е особено важно за студентите от малки населени места в регионите, разполагащи със значителен, но все още неразработен потенциал за развитие на различни видове "щадящ" туризъм.

Завършилите студенти могат да разчитат на реализация и като научни работници (географи, историци) и преподаватели във висши училища, експерти в държавната, областните и общинските администрации в качеството си на специалисти по науки за Земята, естествени и обществени науки, или на специалисти по администриране на политики в областта на рационалното използване и опазването на природното и историческото наследство като предпоставка за устойчиво регионално развитие. В своето професионално развитие те могат да заемат длъжности и като ръководители на центрове за отдих и културни центрове (музеи, галерии, посетителски центрове на защитени територии и др.).