Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление или специалност Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.4. Науки за земята - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Основна цел на програмата: да бъдат дадени задълбочени познания за основните закономерности и явления протичащи в природата, влиянието на съвременния начин на живот, дейностите по управление и опазване на околната среда.

Знания и  компетенции:

 • Задълбочена теоретична подготовка относно природните, екологичните и нормативните изисквания за осъществяване на дейности свързани с опазване на околната среда;
 • Знания относно видовете химични източници на замърсяване, екологичното им разделяне, деградация, отлагания и влияние върху живата природа и хората;
 • Развитие и прилагане на съвременни аналитични методи за измерване на химични замърсители;
 • Познания върху съвременните алтернативни източници на енергия и тяхното практическо приложение;
 • Знания свързани с принципите на зелената химия, екотоксикохимията, контрол на емисии, защита на биологични обекти и тяхното опазване;
 • Възможности за прилагане математически модели за статистическа обработка на експериментални резултати;
 • Компетенции за извършване оценка качеството на екосистемите;
 • Компетенции за осъществяване контрол и управление на процесите протичащи в околната среда;
 • Познаване начините за опазване на околната среда от вредни въздействия и прогнозиране на негативни изменения в екосистемите.

Практически умения:

 • Извършване на различни измервания използвайки химични и физични методи;
 • Осъществяване контрол върху дейността на източниците на замърсяване чрез съвременни аналитични методи;
 • Изготвяне на анализи и оценки за състоянието на компонентите на околната среда;
 • Изготвяне на екологични експертизи и оценки при осъществяването на различни дейности по управлението и опазването на околната среда.